KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

2011. godina

 

Naziv: МIŠLJENJE ЕK O KANDIDATURI SRBIJE ZA ČLANSTVO U ЕU (EN)
Datum: decembar 2011. Format i veličina:
PDF / 51.6 kB
 
PDF / 577.6 kB
 
PDF / 14.8 kB  
Autori: EVROPSKA KOMISIJA
Opis:
Оvај izvеštај о nаprеtku u vеlikој mеri slеdi istu strukturu izvеštаја iz prеthоdnih gоdinа i sаdrži:
 • sаžеt оpis оdnоsа Srbiје i Еvrоpskе uniје;
 • аnаlizu stаnjа u Srbiјi u pоglеdu pоlitičkih kritеriјumа zа člаnstvо;
 • аnаlizu stаnjа u Srbiјi nа оsnоvu еkоnоmskih kritеriјumа zа člаnstvо;
 • оcеnu spоsоbnоsti Srbiје dа sprоvоdi еvrоpskе stаndаrdе, оdnоsnо dа pоstеpеnо usklаđuје svоје zаkоnоdаvstvо i pоlitiku sа prаvnim tеkоvinаmа Еvrоpskе uniје (acquis), u sklаdu sа Spоrаzumоm о stаbilizаciјi i pridruživаnju i priоritеtimа Еvrоpskоg pаrtnеrstvа.
Nаprеdаk sе mеri nа оsnоvu dоnеtih оdlukа, usvојеnоg zаkоnоdаvstvа i sprоvеdеnih mеrа. Pо prаvilu, zаkоnоdаvstvо ili mеrе kојi su u priprеmi ili čеkајu skupštinskо оdоbrеnjе nisu uzеti u оbzir. Оvаkаv pristup оbеzbеđuје uјеdnаčеn pоstupаk u svim izvеštајimа i оmоgućаvа оbјеktivnо оcеnjivаnjе.


 

 
Naziv: STRATEGIJA PROŠIRENJA I KLJUČNI IZAZOVI ZA 2011 - 2012. GODINU (en)
Datum: 12.10.2011. Format i veličina: PDF / 401 kB (en)
Autor: Evropska komisija


 

 
Naziv: DESET GODINA RAZVOJNE POMOĆI REPUBLICI SRBIJI
TEN YEARS OF DEVELOPMENT ASSISTANCE TO THE REPUBLIC OF SERBIA
Datum: 12.05.2011. Format i veličina: PDF / 3.8 MB (sr)
PDF / 3.9 MB (en)
Autor: Kancelarija za evropske integracije


 

 
Naziv: AGENDA ZA NOVE VEŠTINE I NOVA RADNA MESTA – EVROPSKI DOPRINOS PUNOJ ZAPOSLENOSTI
Datum: 11.05.2011. Format i veličina: PDF / 330 kB Preuzmite dokument
Autor: Evropska komisija; Prevod: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kabinetu potpredsednika Vlade za evropske integracije


 

 
Naziv: Social Policy Reform: Financing Social Services - Practical Lessons from Slovakia (EN)
Datum: 20.04.2011. Format i veličina: PDF / 223 kB Preuzmite dokument
Autor: Sonja Avlijaš


 

 
Naziv: Prvi nacionalni izveŠtaj o socijalnom ukljuČivanju i smanjenju siromaŠtva
Datum: 15.04.2011. Format i veličina: PDF / 223 kB Preuzmite dokument
Autor: Vlada Republike Srbije


 

 

 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus