KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Evropske aktuelnosti 

Trendovi, istraživanja i debate

 

 

 


 

 

ISTRAŽIVAČKI FORUM

 

  Donatori:

Predsednik Istraživačkog foruma:
dr Filip Ejdus
Zamenik predsednika Istraživačkog foruma:
dr Vladimir Džamić
Sekretari Istraživačkog foruma: 
Jelena Ribać 
Članovi Istraživačkog foruma
Pogledaj Galeriju

 
 

Istraživački forum (IF) predstavlja programsko telo Evropskog pokreta u Srbiji i funkcionalni mehanizam za uključivanje svih relevantnih nezavisnih stručnjaka, članova i bliskih saradnika EPuS-a u istraživačko-analitički rad, odnosno proces zagovaranja alternativnih predloga javne politike. U okviru Istraživačkog foruma, sprovode se sveobuhvatna i dubinska istraživanja i analize aktuelne situacije u procesu reformi u konkretnim oblastima, odnosno pisanje i predstavljanje alternativnih predloga javne politike za efikasniju i efektniju reformu u svim oblastima relevantnim za proces evropske integracije Srbije. Na taj način, teži se uspostavljanju i jačanju komunikacije sa donosiocima odluka, predstavnicima poslovnog, civilnog i akademskog sektora, medijima, ali i širom javnošću.

Zašto Istraživački forum?

Istraživanja EPuS-a uvek su imala elemente javne politike, te je osim analiza i kritika, gotovo uvek definisan niz konkretnih i obrazloženih preporuka sa ciljem unapređenja određenih procesa i definisanja/sprovođenja određenih politika. Imajući u vidu naredne faze u procesu evropske integracije i pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, očekivani status države kandidata, odnosno otvaranje pregovora, uloga organizacija civilnog društva poprima drugačiji i ozbiljniji karakter. Očekivanja od organizacija civilnog društva i tzv. think tank organizacija, trebalo bi da budu srazmerna izazovima dostizanja standarda i sprovođenja zakona u konkretnim oblastima. To podrazumeva postojanje profilisanih organizacija kao referentnih, stručnih i neizbežnih sagovornika državi, ali i EU u procenama ispunjenosti kriterijuma za članstvo, kao i u kreiranju određenih politika i strategija.

Proces evropske integracije Srbije danas karakteriše donošenje propisa i zakona po hitnom postupku, što utiče na kvalitet zakona i na odsustvo pravovremene javne rasprave. Jedna od najvažnijih primedbi u Izveštaju o napretku Srbije ka članstvu u EU, koji godišnje priprema Evropska komisija, jeste odsustvo kvalitetnog i doslednog sprovođenja postojećih zakona, strategija i akcionih planova. Ove okolnosti nameću potrebu za angažovanijim pristupom svih aktera u Srbiji, uključujući civilni sektor, u tumačenju i zagovaranju politike EU i objašnjavanju elemenata razvoja odnosa Srbija-EU, pogotovo u pogledu analize i tumačenja aktuelnih procesa u EU, implikacijama na Srbiju i region, kao i u monitoringu procesa evropskih integracija. To iziskuje potrebu dodatnog obrazlaganja i tumačenja politika EU u Srbiji, na do sada nekorišćen način. Osim toga, u Srbiji ne postoji kultura evaluacije efekata sprovedenih programa i politika na lokalnom i nacionalnom nivou, a sa tim i razvijena domaća ekspertize u oblasti evaluacije.

Važan aspekt osnivanja Istraživačkog foruma predstavlja potreba da se skromnim kapacitetima državne uprave u Srbiji ponudi stručna pomoć u procesu evropske integracije koji bi trebalo da doprinese konsolidovanju Srbije kao savremene evropske države. Oslobođeni političkih uticaja i pritisaka, članice i članovi Istraživačkog foruma trebalo bi nezavisnošću u radu i stručnom analizom da na najbolji način doprinesu ohrabrenju i ubrzanju reformi i evropske integracije Srbije.

Ciljevi Istraživačkog foruma

 • Uključivanje svih relevantnih nezavisnih stručnjaka, članova i bliskih saradnika EPuS-a, sprovođenje istraživanja i pisanje predloga javnih politika zasnovanih na inovativnim, multidisciplinarnim i sveobuhvatnim pristupima.
 • Formulisanje alternativnih predloga javnih politika za jačanje i unapređenje efikasnosti i efektivnosti reformi u svim relevantnim oblastima u kontekstu evropske integracije Srbije.
 • Usvajanje zvaničnih državnih dokumenata zasnovanih na predlozima javnih politika Istraživačkog foruma u relevantnim oblastima u pogledu određivanja prioriteta i alternativa koje će imati direktan uticaj na političke i ekonomske reforme i modernizaciju javne uprave i društva u procesu evropske integracije.
 • Uspostavljanje i razvoj interne i eksterne komunikacije sa svim zainteresovanim akterima, donosiocima odluka, predstavnicima poslovnog, civilnog i akademskog sektora, medijima, ali i širom javnošću, radi informisanja o svim aktivnostima Istraživačkog foruma i predlozima javnih politika i definisanje mehanizama zagovaranja i promocije javnih politika.
 • Jačanje javne debate u procesu određivanja predloga javnih politika i učestvovanja u donošenju odluka radi utvrđivanja svih alternativnih rešenja, povećanja učešća javnosti, jačanja veze između države i građana i razumevanja uticaja procesa evropskih integracija na život građana.
 • Unapređenje međusektorske saradnje u procesu donošenja odluka.
 • Pružanje podsticaja, pre svega mladim stručnjacima da se uključe u proces definisanja predloga javnih politika.
 • Uspostavljanje i jačanje strateških partnerstava sa srodnim organizacijama u regionu zapadnog Balkana, Evropskoj uniji i u ostalim istraživačkim i političkim centrima Evrope i sveta.

Oblasti delovanja

Istraživački forum Evropskog pokreta u Srbiji  ima kapacitet za efikasna, stručna i obuhvatna istraživanja u sledećim oblastima:

 • Evropske integracije
 • Spoljna politika
 • Regionalna saradnja
 • Životna sredina
 • Pretpristupni fondovi EU i regionalni razvoj
 • Energetika
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Pravo
 • Ekonomija

Rezultati Istraživačkog foruma

Konkretni predlozi za javnu praktičnu politiku, zasnovani na temeljnim i proverenim činjenicama su produkti rada Istraživačkog foruma.

Članovi i članice istraživačkog foruma, prateći političke, ekonomske i društvene okolnosti pripremaju i objavljuju predloge za javnu praktičnu politiku u okviru navedenih oblasti. Organizovanjem promocija predloga za javnu praktičnu politiku i podsticanjem debata i komunikacije sa predstavnicima državnih institucija, poslovnog i akademskog sektora, organizacija civilnog društva i medija, Istraživački forum nastoji da doprinose otvaranju javne rasprave o konkurentnim predlozima za rešenje konkretnih problema u društvu, i time posredno doprinese boljem informisanju i značajnijem učešću građana o problemima evropske integracije Srbije.

 POLICY BRIEFS FACTSHEETS
ESSAYS POLICY ANALYSIS
RESEARCH RAPORTS  

 

OISTRAŽIVAČKI RADOVI

po datumu objavljivanja


28.06.2017. Tara Tepavac i Emilija Milenković - "Estonsko predsedavanje Savetom EU"

 

21.06.2017. Milan Antonijević - "Bitka za podelu vlasti i vladavinu prava"

 

22.05.2017. Tara Tepavac - "Živo slovo na papiru: Nezavisni organi u procesu revizije Ustava"

 

15.05.2017. Jelena Jerinić - "Neophodnost izmene odredaba Ustava Srbije o načinu njegove promene u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji"

 

30.03.2017. Sanja Filipović - "Država - podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva"

 

20.03.2017. Dina Rakin - "Podsticajne politike za snažniji sektor socijalnog preduzetništva"

 

16.03.2017. Dina Rakin i Davorka Vidović - "(Ne)podsticajni pravni i institucionalni okvir i uspešne lokalne priče socijalnog preduzetništva: iskustva iz Srbije i Hrvatske"

 

11.01.2017. Tara Tepavac i Emilija Milenković - "Malteško predsedavanje Savetom EU"

 

25.10.2016. Aleksandar Bogdanović - "Think tank organizacije u Srbiji: u potrazi za uticajem"

 

20.10.2016. Bojan Živadinović - "Kako od uspeha u pregovorima sa EU u sektoru poljoprivrede - oblast direktnih plaćanja" 

 

15.09.2016. Vladimir Međak - "Da li je potrebno menjati Ustav Republike Srbije usled pristupanja Evropskoj uniji?"

 

01.07.2016. Tara Tepavac i Emilija Milenković - "Slovačko predsedavanje Savetom EU"

 

10.02.2016. Irina Žarin - "Primenjivost evropskih principa dobre javne uprave u Republici Srbiji"

 

21.12.2015. Jelena Ribać i Aleksandar Bogdanović - "Holandsko predsedavanje Savetom EU"

 

04.12.2015. Prof. dr Predrag Bjelić - "Značaj učlanjenja Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju za proces pregovora Srbije sa Evropskom unijom"

 

29.10.2015. Tara Tepavac - "Nezavisna tela i Narodna skupština Republike Srbija: suštinska ili simbolična saradnja?"

 

13.10.2015. Nenad Gujaničić - "Razvoj berze u službi uvođenja reda u javni sektor i ozdravljenja javnih finansija"

 

23.09.2015. Ognjen Mirić i Ivan Knežević - "Institucionalni modeli za upravljanje kohezionom politikom - predlog modela za Srbiju"

 

06.08.2015. Marko Drajić - "OCD Srbije kao zastupnici javnih interesa u institucijama EU"

 

 

06.07.2015. Ivana Lazarević - "Investicioni plan za Evropu"

 

03.07.2015. Jelena Ribać i Aleksandar Bogdanović - "Luksemburško predsedavanje Savetom Evropske unije"

 

11.06.2015. Jelica Minić (ur.) - "Evropske integracije Zapadnog Balkana - Mogu li nam zemlje Višegradske grupe biti dobar

uzor?"

24.03.2015. Aleksandar Macura - "Činjenice o Energetskoj uniji"

 

24.02.2015. Ivana Lazarević - "Pregovori o Transatlantskom trgovinskom i investiciionom partnerstvu"

 

 

Arhiva istraživačkih radova


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus