KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Strategijska dokumenta

 

Naziv: Rezolucija o pridruživanju Evropskoj uniji (SR)
Datum: 13.10.2004. Format i veličina: PDF / 24 kB Preuzmite dokument
Autor: Narodna skupština Republike Srbije
Opis:
Rezolucija o pridruživanju Evropskoj uniji kojom je potvrđeno da je punopravno članstvo u EU strateški prioritet zemlje.

 

 
Naziv: „ЕVRОPА 2020“- Strаtеgiја pаmеtnоg, оdrživоg i inkluzivnоg rаstа (SR)
Datum: Mart 2011. Format i veličina: PDF / 567 kB Preuzmite dokument
Autor: Evropska komisija
Opis:
“…Dа bismо pоstigli оdrživu budućnоst, vеć sаdа mоrаmо dugоrоčnо dа plаnirаmо. Еvrоpа mоrа dа sе vrаti nа prаvi put. Nаkоn tоgа, оnа mоrа i dа оstаnе nа tоm putu. То i јеstе cilј Strаtеgiје „Еvrоpа 2020“. Nјеn cilј је stvаrаnjе nоvih rаdnih mеstа i unаprеđеnjе živоtnih uslоvа. Оnа pоkаzuје kаkо Еvrоpа mоžе dа оstvаri pаmеtаn, оdrživi i inkluzivni rаst, dа prоnаđе put zа stvаrаnjе nоvih rаdnih mеstа i dа uklоni pоstојеći оsеćај lutаnjа u nаšim društvimа.
Kоmisiја prеdlаžе pеt mеrlјivih cilјеvа ЕU zа 2020. gоdinu, kојi ćе usmеrаvаti оvај prоcеs i kојi ćе pоslužiti kао оsnоvа zа utvrđivаnjе nаciоnаlnih cilјеvа u slеdеćim dоmеnimа: zаpоšlјаvаnjе; istrаživаnjе i inоvаciје; klimаtskе prоmеnе i еnеrgеtikа; оbrаzоvаnjе; bоrbа prоtiv sirоmаštvа. Оni prеdstаvlјајu prаvаc kојim trеbа dа krеnеmо i bićе еtаlоn kојi ćе nаm оmоgućiti dа mеrimо nаš uspеh…”
Žoze Manuel Barozo

 

 
Naziv: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL (EN)
Datum: Mart 2011. Format i veličina: PDF / 100 KB Preuzmite dokument
Autor: EUROPEAN COMMISSION
Opis: Izveštaj Evropske komisije, Savetu i Evropskom parlamentu koji je objavljen marta 2011. godine predstavlja glavna postignuća ali i brojne izazove u implementaciji Sporazuma o energetskoj zajednici. Kako je Energetska zajednica zamišljena i kao instrument pretpristupne politike EU, ispunjavanje obaveza će imati uticaja i na dinamiku procesa pristupanja Srbije EU.
Jula 2006. godine stupio je na snagu Sporazum o energetskoj zajednici između zemalja Jugoistočne Evrope i EU. Cilj sporazuma je da se uspostavi stabilni pravni i tržišni okvir koji će zainteresovati investitore za ulaganja u energetsku proizvodnju, transport i mreže. Uspostavljanje regije sa jedinstvenim pravnim okvirom, usaglašenim sa zakonodavstvom EU, trebalo je da omogući da se prevaziđu usitnjena tržišta, obezbedi sigurno snabdevanje energijom i poboljša stanje životne sredine. Ovo znači da se ključni delovi acquis-a, evropskog zakonodavstva koji se odnose na energetiku u potpunosti mogu i moraju primeniti na Zapadnom Balkanu.

 

 
Naziv: PROJECT EUROPE 2030 - Challenges and Opportunities (EN)
Datum: 11.05.2011. Format i veličina: PDF / 240 KB Preuzmite dokument
Autor: A report to the European Council by the Reflection Group on the Future of the EU 2030

 

 
Naziv: EUROPE 2020
A strategy for smart, sustainable and inclusive growth (EN)
Datum: 11.05.2011. Format i veličina: PDF / 1.24 MB Preuzmite dokument
Autor: Evropska komisija

 

 
Naziv: NACIONALNI PROGRAM ZA INTEGRACIJU REPUBLIKE SRBIJE U EU
Datum: Decembar 2009. Format i veličina: PDF / 4.49 MB Preuzmite dokument
Autor: Vlada Republike Srbije

 

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus