KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

FORUM MLADIH

Forum mladih je programsko telo Evropskog pokreta u Srbiji osnovano 2014. godine na inicijativu Generacije 21, kolektivnog člana EPuS-a.


Evropski pokret u Srbiji ima višedecenijsko iskustvo u radu sa mladima. Tokom svog dosadašnjeg rada sprovodio je brojne projekte koji su za cilj imali pre svega unapređenje položaja mladih. U realizovanim projektima akcenat je posebno stavljan na neformalnu edukaciju i promovisanje i podsticanje mobilnosti i i društvenog angažmana među mladima.


U skladu sa tim, Forum mladih sledi viziju Evropskog pokreta u Srbiji, a to je uticaj na mlade u Srbiji da se angažuju formulisanjem i zastupanjem stavova o temama značajnim za njih, promovišu evropske vrednosti i tekovine uz proaktivan odnos prema procesu evropske integracije Srbije i razvoju omladinskih politika i omladinskog aktivizma, kao i da budu uzor za dalje osnaživanje mladih.

 

    Predsednica Foruma

    Ivana Markulić

    forumladih(at)emins.org

Forum mladih se u svom radu fokusira na komunikaciju sa mladima o važnosti procesa evropske integracije, evropskih vrednosti, aktuelnim temama u EU koje se tiču mladih i njihove sadašnjosti/budućnosti. Nastoji da EU i njene politike približi mladima ukaže na mogućnosti njihovog uključivanja i uticaja na proces evropske integracije Srbije. U svom radu, Forum mladih neguje i zastupa vršnjački (peer to peer) pristup.


FM radi na podsticanju mladih na preduzimanje inicijativa radi aktivnog učešća u društvenom životu i stvaralaštvu, povećanju uticaja mladih pred donosiocima odluka zarad većeg uvažavanja njihovih potreba, umrežavanju i jačanju saradnje mladih, mobilnosti u regionu i šire, i podsticanju prenošenja znanja i obučavanje mladih o temama od značaja za unapređenje njihovog položaja u Srbiji.


Forum mladih ima za cilj i afirmaciju mladih na ruralu, primarno kroz podizanje nivoa i kvaliteta informisanosti o procesu EU integracije i o značaju aktivizma u civilnom sektoru. Pored osnovnih oblasti, FM teži i bavljenju projektima u drugim oblastima kao što su stvaralaštvo mladih, životna sredina i održivi razvoj.


Oblici delovanja kroz koje Forum mladih ostvaruje misiju i ciljeve:

 • informativne kampanje (javni skupovi, diskusije, digitalni aktivizam itd.);
 • programi neformalnog obrazovanja (radionice, treninzi, kursevi itd.);
 • istraživanje, kreiranje i zagovaranje javnih politika koje se odnose na mlade;
 • međunarodna saradnja (omladinska razmena, saradnja na projektima itd.).


Članstvo Foruma obuhvata mlade od 15 do 30 godina starosti sa različitom obrazovnom i društvenom pozadinom, kao i profesionalnim usmerenjem. Forum mladih radi sa mladima i za mlade iz svih socijalnih, ekonomskih, i obrazovnih slojeva. U svom radu čvrsto poštuje i promoviše načela rodne ravnopravnosti, kao i inkluziju i osnaživanje mladih sa posebnim potrebama.


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus