KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Forumi Evropskog pokreta u Srbiji

 

Forum za međunarodne odnose

Forum za međunarodne odnose je najstariji forum EPuS-a, nastao još 1995. godine. Forum okuplja građane koji imaju želju da stvore institucionalni okvir u kojem će se - na bazi punog poštovanja evropskih vrednosti, posebno najvišeg stepena ljudskih sloboda i prava, te tolerantnog uvažavanja različitosti - voditi plodonosna rasprava o svim relevantnim aspektima međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa.

Forum je naročito otvoren za sve koji u svom naučnom, profesionalnom i političkom radu prate i proučavaju kretanje odnosa među državama i narodima i koji nezavisnim pri­la­zom mogu da doprinesu razumevanju i tumačenju suštine tih odnosa.

Forum za međunarodne odnose radi u kontinuitetu od osnivanja. Rad Foruma se ogleda u: sastancima svake srede u prostorijama EPuS-a, organizaciji javnih i stručnih rasprava kao i izdavaštvu (Evropske sveske).

Više o Forumu za međunarodne odnose

 

IstraŽivaČki forum

Istraživački forum (IF) predstavlja novo programsko telo Evropskog pokreta u Srbiji i funkcionalni mehanizam za uključivanje svih relevantnih nezavisnih stručnjaka, članova i bliskih saradnika EPuS-a u istraživačko-analitički rad, odnosno proces zagovaranja alternativnih predloga javne politike. Istraživački forum deluje kroz manje, stručne timove – istraživačke jedinice. U okviru Istraživačkog foruma, sprovode se sveobuhvatna i dubinska istraživanja i analize aktuelne situacije u procesu reformi u konkretnim oblastima, odnosno pisanje i predstavljanje alternativnih predloga javne politike za efikasniju i efektniju reformu u svim oblastima relevantnim za proces evropske integracije Srbije. Na taj način, teži se uspostavljanju i jačanju komunikacije sa donosiocima odluka, predstavnicima poslovnog, civilnog i akademskog sektora, medijima, ali i širom javnošću.

Više o Istraživačkom forumu

 

EKONOMSKO-POSLOVNI FORUM

Ekonomsko-poslovni forum je programsko i stručno telo Evropskog pokreta u Srbiji osnovano u novembru 2011. godine koje ima cilj da doprinese uspostavljanju održivog ekonomskog razvoja i ubrzanju procesa evropskih integracija Srbije. Forum će uticati na kreiranje i sprovođenje ekonomske politike i pružati podršku razvoju privrednog i poslovnog sektora i ambijenta.

Ekonomsko-poslovni forum okuplja afirmisane ekonomiste iz akademske zajednice i poslovne prakse imajući u vidu da su obe perspektive neophodne za celovito sagledavanje ekonomskih problema i ukazivanje na moguća rešenja.

Više o Ekonomsko-poslovnom forumu

 

Forum za kulturu

Forum za kulturu osnovan je 2003. godine kao deo projekta, ali sa uverenjem da je kultura više od zabave ili razonode pojedinca, te da se pod kulturnom politikom može posmatrati čitav spektar mogućih proevropskih aktivnosti EPuS-a, počev od poboljšanja imidža EU u Srbiji, pa sve do implementiranja evropskih ideja u najmlađim uzrastima.


Rad Foruma za kulturu je reaktiviran u junu 2013. godine, na inicijativu Evropskog pokreta u Srbiji, pod čijim okriljem deluje. Ideja osnivanja Foruma za kulturu je motivisana nagomilanim problemima u kulturi Srbije za koje, kako se čini, ne postoji adekvatno sistemsko rešenje a ni dovoljno političke volje.

Forum za kulturu okuplja etablirane profesionalce iz različitih oblasti kulture (umetnike, teoretičare, profesore, itd. ) koji su zainteresovani da iskoriste svoje znanje i radno iskustvo u državnim i nezavisnim institucijama kulture i u domaćoj i internacionalnoj umetničkoj praksi, za pronalaženje boljih i efikasnijih modela za opstanak i razvoj srpske kulture.

Više o Forumu za kulturu 

 

Forum mladih

Forum mladih je novo programsko telo Evropskog pokreta u Srbiji osnovano na inicijativu i uz aktivno učešće Generacije 21, kolektivnog člana EPuS-a. Osnovna misija Foruma mladih je podsticanje mladih u Srbiji da se uključe u aktuelne društvene tokove, formulišu i zastupaju svoje stavove o za njih značajnim i aktuelnim temama, usavršavaju sopstvene sposobnosti radi povećanja zapošljivosti, kao i promocija evropskih vrednosti i tekovina kod mladih uz podržavanje procesa evropskih integracija Republike Srbije.

Više o Forumu mladih 

 

Evropski forum - Srbija u Evropi

Evropski forum: Srbija u Evropi je nastao 2003. godine kao projekat EPuS-a. Cilj je bio približiti aktuelna dešavanja u EU i predvideti i objasniti implikacije na Državnu zajednicu Srbije i Crne Gore. Evropski forum je organizovao niz okruglih stolova, šest u Beogradu i po jedan u Novom Sadu, Nišu, Subotici i Novom Pazaru. Učesnici su bili eminentni stručnjaci iz različitih ministarstava, nevladinih organizacija i univerziteta.

Namera je bila da se proširi krug ljudi sposobnih za razmenu ideja i mišljenja o pitanjima regionalnih i evropskih integracija, da se podigne nivo svesti i razumevanja za izazove koje donosi, kako proces evropskih integracija, tako i proces unutrašnjih reformi zemlje i da se ojača strateška saradnja između institucija, različitih organizacija i pojedinaca koji imaju potencijal da sprovedu pozitivne promene u društvu u pravcu jačanja demokratije.

Teme: Regioni i regionalna saradnja kao osnov integracionih procesa (Novi Sad) u partnerstvu sa Univerzitetom iz Novog Sada i Evropskom Vojvodinom; Razvoj "Evroregiona", približavanje Savetu Evrope i EU (Niš) u partnerstvu sa Lokalnim većem EpuS-a u Nišu i Agencijom za razvoj lokalne demokratije; Efekti proširenja EU na pograničnu saradnju (Subotica) u partnerstvu sa Univerzitetom u Subotici, Otvorenim Univerzitetom i Agencijom za razvoj lokalne demokratije; Uloga i značaj religije na proces evropskih integracija (Novi Pazar) u partnerstvu sa Lokalnom samoupravom Novog Pazara, Urban-in organizacijom, CEMED-om (Centar za multietnički dijalog) i Građanskim Forumom; EU i Balkan: Šta posle Soluna? (Beograd), O ulozi lokalnih samouprava u evropskim integracijama (Kikinda); Ekonomske i političke posledice proširenja EU na Srbiju i Crnu Goru (Beograd, 2004).

Evropski forum je trenutno neaktivan.

Nazad na vrh

Ekonomski forum

Posle demokratskih promena u Srbiji 2000. godine, Ekonomski forum EPuS-a je imao cilj da usmeri svoje aktivnosti ka ublažavanju nekih od tragičnih ekonomskih posledica desetogodišnje destruktivne vladavine. Ekonomsko zaostajanje, pad stopa rasta, centralizacija ekonomije i niz drugih negativnih posledica jedinstvene su u evropskoj ekonomskoj istoriji dvadesetog veka. U istoj poslednjoj dekadi dvadesetog veka desio se enorman razvojni prodor u svetskoj privredi koji je izmenio deo ekonomskih postulata i doneo niz ekonomskih inovacija koje generacije studenata i ekonomista u Srbiji nisu mogle da prate.

U okviru Ekonomskog foruma EPuS-a, u novembru 2001. godine osnovan je Ekonomski forum mladih sa ciljem boljeg informisanja mladih ekonomista o modernim svetskim i evropskim globalnim ekonomskim trendovima i aktuelnostima, o tržišnoj ekonomiji, ekonomskim postulatima i tranzicionim procesima u Srbiji. U forumu se kroz razgovore i razmenu mišljenja sa gostima, visoko pozicioniranim ličnostima iz institucija koje su aktivno uključene u tranzicijske procese u Srbiji, dolazilo do informacija i znanja do kojih se ne može doći iz udžbenika i sredstava javnog informisanja. Gosti su bili domaći privrednici, kreatori ekonomske politike - Božidar Đelić tadašnji ministar finansija u vladi Srbije, Kori Udovički tadašnji guverner Narodne banke Srbije, dr Jelica Minić savetnik EPuS-a, Aleksandar Vlahović tadašnji ministar za privatizaciju vlade Srbije, predstavnici inostranih finansijskih i političkih institucija - Rorry O'Sullivan, direktor predstavništva Svetske Banke u Beogradu, Henry Russell, direktor predstavništva Evropske Banke za obnovu i razvoj u Beogradu, Mehrdad Etemad, Senior Adviser - SEED, Roberto Albisetti, šef sektora za centralnu i južnu Evropu IFC-a (International Finance Corporation), dr Srđan Bogosavljević, CEO Strategic Marketing and Media Research Institute i predstavnici inostranih komercijalnih banaka i kompanija itd.

Ekonomski forum mladih je bio aktivan do 2004. Forum je otvoren za nove ideje i projekte.

Nazad na vrh

PReDUZETNIČKI FORUM

Preduzetnički forum je nastao kao projekat EPuS-a 2001. godine sa idejom promocije preduzetništva kroz organizovanje skupova poput radionica "Razvoj preduzetništva" u 15 gradova Srbije. Od osnivanja EPuS-a, poklanjana je značajna pažnja razvoju preduzetništva i malih i srednjih preduzeća (MSP) u Srbiji a u istraživačkom domenu, rađena su istraživanja stanja MSP-a u Srbiji, kasnije predstavljana na međunarodnim konferencijama - The Recent Experience of SMEs in Serbia, The SME Financing in Serbia. Posebna pažnja posvećena je obrazovnom programu "Obuke za učitelje preduzetništva" (trening trenera) u saradnji sa GEA COLLEGE iz Ljubljane i Institutom ekonomskih nauka iz Beograda. Jedan od modula, posvećen izradi biznis planova, je bio zasnovan na knjizi "Kako pripremiti biznis plan" dr Zvonka Brnjasa (suizdavač EPuS).

Preduzetnički forum je aktivno učestvovao u realizaciji različitih programa podrške malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Pokrenuta inicijativa za osnivanje prvog, Euro Info Korespondentnog Centra (jedinice oficijelne EU informacione mreže za podršku MSP) podrazumevala je javnu kampanju, profesionalnu promociju kroz radionice sa tadašnjom Saveznom privrednom komorom, saradnju sa Euro info centrima u Rumuniji i Mađarskoj i formalno osnivanje Centra uz učešće 12 domaćih subjekata (privredne komore, banaka, preduzeća i EPuS-a).

Nazad na vrh

EtniČki forum

Etnički forum je nastao kao rezultat potrebe razvijanja i daljeg koherentnog oblikovanja niza aktivnosti EpuS-a u vezi sa rešavanjem etničkih konflikata. U uverenju da je međuetnički dijalog jedini put za rešenje sporova EpuS je u okviru Političkog foruma organizovao radionicu ''Inter-etničko pomirenje kao uslov ekonomskog razvoja'' (Kruševac, februar 2001.) na kojoj je okupio predstavnike obe etničke zajednice sa juga Srbije, učesnike iz drugih etničko mešovitih sredina (Sandžaka, Vojvodine, Istočne Srbije), kao i predstavnike međunarodne zajednice (UNDP, UNMIK, OEBS). Rezultat ovog skupa je dokument "Inicijativa za multietničku saradnju - Kruševačka deklaracija", koji predstavlja i inicijalni dokument Etničkog foruma EPuS-a.

Aktivnosti Etničkog foruma su: istraživački rad ("Prevencija konflikata i transformacija u SR Jugoslaviji" doprinos publikaciji Evropskog centra za prevenciju konflikata, pisanje elaborata za UNDP o kapacitetima opštinskih struktura u Preševu, Bujanovcu i Medveđi), organizacija seminara na temu veština dijaloga i tolerancije u saradnji sa Institutom za mir SAD-a iz Vašingtona (Zlatibor, jula 2001.godine) i organizacija radionica na temu pomirenja i reintegracije (Vranje, marta 2002.godine) koje su okupile predstavnike lokalnih zajednica Preševa, Bujanovca i Medveđe, UN, Evropske agencije za rekonstrukciju, OEBS-a i Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije.

Nazad na vrh


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus