KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Kolektivni Članovi Evropskog pokreta u Srbiji

 

Kolektivni član EPuS-a može postati preduzeće, organizacija ili ustanova (udruženje, sindikat, naučna institucija, politička stranka itd.), koja ima sedište na teritoriji Srbije, a prihvata ciljeve i Statut Pokreta i prema oceni Glavnog odbora može da doprinosi njihovom ostvarivanju. Prijavu za kolektivno članstvo možete preuzeti ovde.

Sledeće nevladine organizacije imaju status kolektivnog člana:

 

Generacija 21

Generaciju 21 je osnovala, decembra 1999. godine, grupa mladih ljudi, nezadovoljna dešavanjima u okruženju sa idejom da se oformi organizacija koja bi po sadržaju i karakteru bila drugačija od postojećih na ovim prostorima.

Ova omladinska organizacija je do danas realizovala nekoliko značajnih projekta: omladinsku konferenciju "Moja zvezda fali Evropi" (maja 2000), predizborne kampanje počev od 2000. godine, proslave Dana Evrope, projekat "Nova evropska generacija" (2001/2002) i informativnu kampanju Euro Star Bus (2003/2004). Generacija 21 je posebno ponosna na projekte koji su za cilj imali dodatnu edukaciju i osposobljavanje mladih u oblasti preduzetništva, istraživačkog novinarstva, ekologije, marketinga i diplomatije. Projekat "Primenjena diplomatija" se realizuje već sedam  godina zaredom uz podršku Fridrih Ebert fondacije. 

Veći broj projekata, Generacije 21 je realizovala u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji iako sarađuje i sa drugim omladinskim organizacijama i podmlacima političkih partija.

nazad na vrh | zvanična web prezentacija

UdruŽenje poslovnih Žena

Udruženje poslovnih žena je osnovano 30. jula 1998. godine u Beogradu, sa osnovnim ciljem da obezbedi povezivanje poslovnih žena na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom planu.

Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) okuplja preduzetnice i žene koje žele da otpočnu sopstveni biznis kao i žene na rukovodećim pozicijama u institucijama koje se bave podrškom sektora malih i srednjih preduzeća. Za deset godina postojanja Udruženje je realizovalo više od 50 projekata ekonomskog osnaživanja žena u Srbiji, pomažući im da putem informacija, sticanja novih znanja i veština, kontakata i umrežavanja na lokalnom i regionalnom nivou unaprede postojeći ili otpočnu sopstveni biznis. Udruženje poslovnih žena se bavi i istraživanjem ekonomskog položaja žena i na taj način doprinosi stvaranju baze podataka o ženama kao važnom ekonomskom resursu. Pored postojećih aktivnosti, planovi Udruženja poslovnih žena su orijentisani na jačanje aktivnosti javnog zagovaranja putem kojeg uspešne žene vlasnice održivih biznisa, žele aktivno da utiču i menjaju svoje poslovno okruženje i unapređuju institucionalni okvir za razvoj preduzetništva. Zato je od 2007. godine formirana sekcija Udruženja, Ženski biznis klub. UPŽ je prva  organizacija koja je od 2007. godine uvela nagradu za "naj preduzetnicu" koja primenjuje evropske standarde i kreativno rešava nezaposlenost žena.

Udruženje poslovnih žena Srbije je dobitnik Certificate of Appreciation USAID/OTI's priznanja.

nazad na vrh | zvanična web prezentacija

Evropska vojvodina

Evropska Vojvodina je samostalna i dobrovoljna društvena organizacija građana Vojvodine. Osnovana kao nevladina, nepartijska i neprofitna organizacija, Evropska Vojvodina je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja i oblik okupljanja građana koji se zalažu za miroljubivu, demokratsku, sveevropsku integraciju, kao i za demokratsku i modernu Vojvodinu i Srbiju kao deo Evrope. Evropska Vojvodina u svom delovanju polazi od punog poštovanja ljudskih vrednosti, sloboda i prava; ostvarivanja vladavine prava i uvažavanja različitosti, kao i od svih onih civilizacijskih vrednosti na kojima je utemeljen Savet Evrope.

Evropska Vojvodina radi na programima prekogranične saradnje, posebno u Euroregiji: Dunav - Maroš - Tisa - Kereš. Aktivna je na programima stvaranja i razvijanja informativnih, edukativnih i savetodavnih centara.Takođe, radi i na projektima edukacije na organizovanju rada malih i srednjih preduzeća.

Evropska Vojvodina je partner u projektu Democracy Online.

nazad na vrh | zvanična web prezentacija

MLADI EVROPSKI FEDERALISTI - BEOGRAD (JEF BEOGRAD)

JEF Beograd je Beogradska sekcija Mladih evropskih federalista Srbije. JEF Beograd je omladinska nevladina politička organizacija, osnovana 2004,  čija je glavna misija širenje ideje o evropskom federalizmu kao obliku demokratskog svetskog poretka. Slogan "Unity and Diversity“ - različiti, a zajedno - predstavlja princip za koji se mladi evropski federalisti zalažu na putu stvaranja tolerantnog društva u kojem svi građani i građanke imaju jednake šanse.

Vizija JEF Beograda jeste Srbija u Evropskoj uniji kao i snažan i razvijen duh aktivizma i volonterizma kod omladine u Beogradu. JEF Beograd želi da postane sedište omladinskog volonterizma u Beogradu sa ciljem izgradnje demokratske i evropske Srbije.

Član JEF Beograda može postati svaki građanin/građanka Srbije koji ima 16 - 35 godina starosti, koji poštuje osnovna načela, principe i ciljeve organizacije.

nazad na vrh | zvanična web prezentacija

PRVA EVROPSKA KUĆA - ČUKARICA

Prva evropska kuća iz Beograda je nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje građana, osnovano početkom 2000. godine u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji. Kuću je osnovalo 50 uglednih i poznatih građana Beograda i Srbije iz oblasti kulture, politike, nauke, privrede, umetnosti, zdravstva i obrazovanja.

Osnovni programski ciljevi i zadaci Kuće usmereni su na unapređivanje razumevanja, međusobnog poznavanja i saradnje građana, posebno na planu kulturnog, naučnog, obrazovnog, ekonomskog, zdravstvenog i drugih oblika povezivanja.

U proteklom periodu pod okriljem Kuće razvijeni su Forumi (Preduzetnički, Zdravstveni, Ekološki, Humanitarni i Forum mladih evropljana).

Prva evropska kuća je realizovala sledeće projekte: Najevropljanin godine, Balkanski Mostovi ka Evropi, Evropski centar za preduzetnike, Projekat "Evropski piknik" u maju - Dani Evrope na Čukarici (povodom obeležavanja Dana Evrope), Konferencija “Decentralizacijom, komunikacijom i edukacijom - do kompetentne i demokratske opštine”, Logistički centar za preduzetnike, Razgovori sa Evropom, Program ulaganja u razvoj malog i srednjeg preduzetništva na opštini,Ekološko zabavište, Kako zajedno u Evropu, Evropsko selo na Čukarici, Medjunarodna konferencija "Srpska kultura - Evropska kultura, posebnosti i zajednicke vrednosti", Edukativno - informativno-promotivna publikacija regionalnog tipa pod nazivom “Na evropskom talasu”, Program psihološkog zbrinjavanja predškolske dece - model za primenu na izbegličku i Romsku populaciju opštine Čukarica, zdravstveni potencijali Srbije (katalog zdravstvene ponude Srbije) - Pilot projekat: Zdravstveni potencijali Beograda u privatnom sektoru, Program ulaganja u razvoj malog biznisa - primer opštine Čukarica, Stalna edukativna šou emisija (educational talk  show) pod generalnim nazivom Razgovori o Evropi.

nazad na vrh | zvanična web prezentacija

DOSTIGNUĆA MLADIH SRBIJA

Organizacija Dostignuća mladih ili Junior Achievement u Srbiji je postala zvanična članica svetske porodice Junior Achievementa od oktobra 2002. godine kada su Junior Achievementa International iz Atlante i Evropski pokret u Srbiji sklopili sporazum kojim je EPuS dobio ovlašćenje (licencu) da razvija Junior Achievementa programe u Srbiji. Do 2005. godine Dostignuća mladih su se, dakle, u Srbiji razvijala u okviru EPuS-a, koji je imao ulogu i funkciju njegovog specifičnog inkubatora.

Nakon prve faze iniciranja Junior Achievementa programa u Srbiji i sticanja odgovarajuće organizacione, kadrovske i finansijske osnove, Dostignuća mladih u Srbiji su se marta 2005. godine izdvojila iz EPUS-a u statusu samostalne nevladine organizacije u kome i danas funkcioniše. Ova organizacija veruje u neograničeni potencijal mladih ljudi, u snagu partnerstva i saradnje i u edukativni i motivacioni značaj praktičnih metoda učenja.

Dostignuća mladih u Srbiji (DMuS) implementira Junior Achievement programe kroz čitav niz aktivnosti od kojih su najvažnije: obuka nastavnika za izvođenje Junior Achievementa predmeta u srednjim školama u Srbiji, Učenička ostvarenjaiskupovi DMuS-a.

nazad na vrh | zvanična web prezentacija

INICIJATIVNA GRUPA ALPBAH BEOGRAD

Inicijativna grupa Alpbah Beograd (IGAB) je nevladina i neprofitna organizacija osnovana u decembru 2005. godine u Beogradu i pridruženi je član Evropskog foruma Alpbah (EFA). Inicijativnu grupu Alpbah Beograd čine motivisani mladi ljudi, koji šire uticaj svojim inicijativama, prijateljstvima i iskustvima koja stiču kroz jedinstvenu mrežu od 28 EFA inicijativnih grupa i klubova iz 17 evropskih zemalja.

IGAB realizuje od 2005. godine tri značajna projekta: dodela nagrade "Mladi Evropljanin“ jednom od učesnika tradicionalnog Takmičenja u besedništvu Pravnog fakulteta u Beogradu, koji u svom govoru promoviše evropske vrednosti i ideje; Letnja škola o evropskim integracijama (ASSEI) u saradnji sa Fakultetom političkih nauka, Univerziteta u Beogradu i predstavljanje na Sajmu NVO-a na festivalu EXIT

nazad na vrh | zvanična web prezentacija

ŽENSKA VLADA

Projekat "Biramo Žensku vladu“ pokrenuo je, u leto 2006. godine, Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa OEBS-om. Žensku vladu Srbije izabralo je, tokom glasanja koje je trajalo skoro dva meseca, 30.000 čitalaca dnevnih novina "Blic“. Njihovim glasovima, na osnovu radnih biografija, od 161 kandidatkinje izabrane su 22 ministarke Ženske vlade (prema tada postojećim ministarstvima u Srbiji).

Želeći da postane važan činilac tolerantnije i delotvornije debate o boljoj budućnosti Srbije, Ženska vlada je svoj rad nastavila kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje. Za svoju prevashodnu misiju odredila je promovisanje ekspertskog potencijala žena u Srbiji. U daljem radu aktivnosti će, shodno Statutu, usmeriti ka stvaranju društva ravnopravnosti, unapredjenju položaja žena postizanjem njihovog paritetnog učešća u organima vlasti i ostvarivanju uticaja na javnu politiku. Nastaviće da deluje i na medjunarodnom planu, da organizuje stručne skupove i savetovanja, da objavljuje publikacije i pokreće inicijative, sa ciljem da doprinese, pre svega, promovisanju stručnog potencijala žena, ali i poštovanju ljudskih prava, kritičkom promišljanju stvarnosti i konstruktivnoj komunikaciji.

Rad Ženske vlade podržale su i međunarodne organizacije i predstavnici diplomatskog kora, a na više regionalnih skupova ova ideja privukla je mnogo pažnje. Ocenjena je kao napredna poruka koja stiže iz Srbije i kao jedinstven i koristan model koji bi mogao da se primeni u mnogim, čak i veoma razvijenim, zemljama.

Ženska vlada je otpočela i proces unutrašnje organizacije, tako da su formirani timovi za medjunarodne aktivnosti, istraživački rad, odnose sa javnošću, podsticanje ženskog preduzetništva i mikrokreditiranje, izdavačku delatnost, edukaciju, regionalno povezivanje, decentralizaciju aktivnosti širenjem mreže u Srbiji, kao i timovi za mnoge pojedinačne projekte iz oblasti u kojima su stručno angažovane članice Ženske vlade.

nazad na vrh | zvanična web prezentacija

ČIVNING DRUŠTVO

Čivning društvo osnovano je 1998. godine kao neprofitno udruženje građana koje okuplja bivše stipendiste vlade Velike Britanije, u kolektivno članstvo EPuS-a je stupilo 21. decembra 2009. godine. Društvo ima za cilj da doprinese razvoju nauke i ugledu zemlje i razmeni iskustava između naučnih, obrazovnih, istraživačkih i drugih institucija iz Srbije i Velike Britanije. Čivning društvo svoje delovanje sprovodi organizujući stručna i naučna savetovanja i javne rasprave, negovanjem odnosa sa poslovnim asocijacijama, razvijanjem regionalne saradnje i slično. Tokom deset godina svog postojanja Čivning društvo priredilo je niz okruglih stolova i seminara. Takođe, u periodu od 1999. do 2006. godine, Društvo je objavilo dvadeset brojeva Čivning magazina sa tekstovima o važnim spoljno-političkim, društvenim i ekonomskim temama. Prvi put od svog osnivanja, Čivning društvo je u aprilu 2008. godine organizovalo godišnju Čivning konferenciju na kojoj je učestvovao znatan broj istaknutih Čivning stipendista. Kao lider na Balkanu, Čivning društvo iniciralo je i organizaciju prve regionalone Čivning konferencije sa učešćem Čivning studenata iz jugoistočne Evrope. Pored Čivning društva, kao institucionalizovane organizacije za delovanje Čivning stipendista u Srbiji postoji i šira mreža Čivning stipendista koja broji preko 130 članova. Među članovima Čivning mreže nalaze se istaknuti srpski istoričari i naučni radnici, visoki službenici Vlade Republike Srbije, korporativni direktori, medija stručnjaci i drugi.

nazad na vrh | zvanična web prezentacija

UNIJA EVROPSKIH FEDERALISTA SRBIJA

Unija evropskih federalista Srbija (UEF) je nevladina i nadnacionalna organizacija posvećena promociji demokratske i federalne Evrope. Nepovezana sa bilo kojom političkom partijom, UEF Srbija je autonomni politički pokret. Unija evropskih federalista Srbija osnovana je 2. maja 2009. godine. Punopravna članica Unije evropskih federalista, međunarodne nevladine organizacije sa dugom tradicijom i značajnim uticajem na političke činioce u evropskim državama, UEF Srbija je postala 30. oktobra 2010. godine. Trenutno, UEF Srbija broji više od 50 članova i članica, jedan regionalni i dva lokalna odbora. Član EPuS-a je od 18. maja 2011. godine.

nazad na vrh | zvanična web prezentacija


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus