KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Donet Nacionalni program za integraciju Srbije u EU

09.10.2008

"Kako bi pripremili državu, a naročito administraciju za nove izazove i obaveze u procesu pristupanja EU, i ispunili zahteve koji proističu iz SSP, Srbiji je bilo neophodno da pripremi sveobuhvatni dokument , koji će integrisati već postojeće i kojim će se omogućiti planiranje i praćenje svih Vladinih aktivnosti u procesu pristupanja EU, kao i njihova efikasna koordinacija. Uobičajeno je da to bude dokument pod nazivom Nacionalni program za usvajanje AC (Nacionalni program za usvajanje Ackuis - NPAA), koji imaju sve države kandidati za članstvo u EU. On definiše razvojne i strateške ciljeve, odgovarajuće politike , reforme i mere potrebne za realizaciju ovih ciljeva; utvrđuje detaljni plan usklađivanja zakonodavstva i izgradnje institucionalnih kapaciteta i definiše ljudske i budžetske resurse , kao i ostale fondove potrebne za sprovođenje planiranih zadataka.


Budući da Srbija još nema status kandidata za članstvo u EU, ali da nesumljivo, prema oceni Evropske komisije, poseduje kapacitete za ubrzanje procesa evropske integracije, u cilju demonstracije stvarnih administrativnih sposobnosti sačinjen je dokument sa takvom sadržinom i svrhom, ali sa nazivom Nacionalni program za integraciju Srbije u EU (Nacionalni program za integraciju, u daljem tekstu NPI). NPI treba da postane jedan od ključnih dokumenata Vlade u godinama koje slede. On će služiti ne samo kao sredstvo koordinacije reformi na putu ka EU i osnova za izradu godišnjih planova rada Vlade, već i kao transparentna i dobro pripremljena informacija o planiranim reformama, namenjena Evropskoj komisiji i državama članicama EU sa jedne, i srpskom društvu sa druge strane . Nakon dobijanja statusa kandidata, NPI će prerasti u NPAA.


NPI utvrđuje ne samo obaveze koje se tiču prenošenja AC u domaći pravni poredak, već i zadatke koji se moraju sprovoditi kako bi se ispunili politički i ekonomski kriterijumi pristupanja (kriterijumi iz Kopenhagena i Madrida). Naročita pažnja je posvećena administrativnim kapacitetima i budžetskim resursima koji su potrebni da bi se prenele odredbe AC u domaće zakonodavstvo i dosledno sprovele planirane reforme, s obzirom da će ključna stvar narednih faza odnosa Srbije sa EU biti sprovođenje preuzetih obaveza. NPI menja nekoliko drugih dokumenata koji su pripremljeni tokom prethodnih faza odnosa Srbija i EU, koji postaju njegov sastavni deo: (Decembar 2006) Akcioni plan za sprovođenje prioriteta iz Evropskog partnerstva (Avgust 2007), Akcioni plan za jačanje administrativnih kapaciteta i Akcioni plan za usklađivanje zakonodavstva Republike Srbije sa propisima EU (jul 2007.), kao i Akcioni plan sprovođenja SSP."

 

Nacionalni program za integraciju Srbije u Evropsku uniju

 

Izvor: srbija.gov.rs


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus