KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Država - podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva

29.03.2017

Analiza pokazuje da preduzetništvo u Republici Srbiji nije dovoljno razvijeno. Iako sektor malih, srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) ima visoko učešće u osnovnim pokazateljima poslovanja privrede (broj preduzeća, zaposlenost i bruto dodata vrednost), poslovne performanse su nezadovoljavajuće. Produktivnost je četiri puta niža od proseka Evropske unije, a u ukupnom broju preduzeća koja ostvaruju izvoz, MSPP čine tek 4,4%. Najveći broj MSPP posluje u sektoru trgovine i prerađivačke industrije niske tehnološke složenosti koju karakterišu proizvodi niske dodate vrednosti, male diferenciranosti, niže cenovne i profitne margine i slabe konkurentske pozicije na tržištu. Na nedovoljnu razvijenost sektora ukazuje i mali broj MSPP (svega 18,2%) koja posluju u razmenljivim sektorima koji inače zahtevaju značajnija finansijska ulaganja, što ukazuje na niske finansijske mogućnosti MSPP.


Na osnovu analize pokazatelja koji mere uslove poslovanja, konkurentnost privrede i različite aspekte razvijenosti preduzetništva uopšte, može se zaključiti da poslovno okruženje u Republici Srbiji još uvek nije adekvatno. Od svih elemenata regulatornog okvira, najnegativniji uticaj na razvoj preduzetništva imaju brojni parafiskalni nameti (naknade i takse), visoki porezi i doprinosi na zarade, neefikasna poreska administracija, visoka siva ekonomija i zahtevne administrativne procedure. S obzirom na već predviđeno formiranje javnog registra administrativnih postupaka i usvajanje zakona o naknadama, što bi u velikoj meri smanjilo parafiskalne troškove i pojednostavilo administrativnu proceduru, neophodno je preispitati mogućnost za određene izmene propisa u oblasti poreza na dohodak i plaćanja doprinosa. Neka od rešenja mogu biti da se pojedine kategorije novoregistrovanih preduzetnika (naročito mladi bez radnog staža u prvih godinu dana nakon maturiranja/diplomiranja, kao i preduzetnik koji je bio na evidenciji nezaposlenih) u određenom vremenskom periodu, oslobode plaćanja poreza i doprinosa, da se uvede mogućnost poreskog kredita za poreze i doprinose, da se smanje poreske stope za radna mesta kreirana u novoosnovanim firmama mladih preduzetnika i dr.


Veliki problem predstavlja pristup finansijama i nerazvijena ponuda finansijskih proizvoda i usluga za MSPP, a bez eksternog finansiranja privrednim subjektima je teško da pređu u kategoriju srednjih i velikih preduzeća. Nepostojanje tzv. „mikrofinansijske institucije“ inicirano je u nekoliko navrata, ali Zakon o mikrofinasiranju još uvek nije usvojen. U cilju prevazilaženja teškoća pristupu izvorima finansiranja neophodno je normativno regulisati mogućnost investiranja putem venture kapitala, „investicionih anđela“ i sl., uvođenjem posebnog Zakona o rizičnim fondovima. Potrebno je postaviti jasna pravila i kreirati zakonske osnove za poreske podsticaje za rizične investicije kroz: Zakon o inovativnoj delatnosti, Zakon o privrednim društvima, Zakon o osiguranju i o dobrovoljnim penzionim fondovima i Zakon o bankama.


Da bi aktuelna politika preduzetništva definisana Strategijom iz 2015. godine mogla da se sprovodi, od prioritetnog značaja je da se usvoji Akcioni plan koji treba da definiše konkretne mere kako bi se obezbedilo unapređenje poslovnog okruženja kao preduslova za: razvoj privatnog sektora, bolji pristup finansijama, unapređenje kadrovskih potencijala, unapređenje konkurentnosti, izvoza i razvoja ženskog i omladinskog preduzetništva.

 

Preuzmite celokupnu analizu

 

Istraživački forum - početna strana>>


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus