KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

EVROPSKI STANDARDI

10.12.2012

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) u saradnji sa KIPRED-om (Kosovski institut za politička istraživanja i razvoj) i Freedom House Evropa (FH-Eu) iz Budimpešte nastavlja seriju istraživanja zajedničkih problema Kosova i Srbije, zasnovanih na praktičnim interesima i sa ciljem  brže evropske integracije i budućeg članstva u EU. Partneri na projektu nastavljaju sa serijom zagovaranja evropskih standarda u različitim oblastima kako bi se stanovništvo Srbije i Kosova ohrabrilo u daljim reformama.
 

Serija Evropski standardi je dvostepeni program zasnovan na

 1. istraživanju kako bi se došlo do relevantnih podataka i konkretnih preporuka za donosioce odluka i kreatore politike na lokalnom, regionalnom i na nivou Evropske unije i
 2. javnim promocijama i kampanjama zagovaranja sa ciljem povećanja svesti i širenja podrške za pomenute  reformske procese.

 

Projekat treba da obezbedi okupljanje aktera oko zajedničkih procesa reformi tokom i posle osetljivog perioda pregovora o statusu, omogućavajući da dijalog i reforma budu zasnovani na zajedničkom interesu evropske integracije. Projekat će promovisati kvalitativnu reformu u najvažnijim oblastima sa ciljem jačanja kapaciteta civilnog društva da učestvuje u kreiranju politike i izgradi javnu podršku za reforme koje su neophodne za dostizanje evropskih standarda i u Srbiji i na Kosovu.

 

U vreme kada izgleda da pozicije obe strane postaju čvršće i prostor za konstruktivan dijalog ograničen, presudno je ostaviti otvorenim već ustanovljene kanale i okvir za zajedničko delovanje. Projekat teži upravo tome nastavljanjem uspešnog istraživanja i zagovaranja o pitanjima sa direktnim i dalekosežnim posledicama na kvalitet života i budući uspeh običnih građana.

 

Tokom 2005. godine EPuS i KIPRED  sproveli zajedničko istraživanje u oblasti postojećih viznih i trgovinskih režima. Ovo pionirsko istraživanje je angažovalo lokalne kapacitete kako bi se  istražili problemi od direktnog interesa za stanovnike Kosova i Srbije kao i oblasti posebno važne za buduću evropsku perspektivu regiona.

 

EPuS i KIPRED su u Beogradu i Prištini razvili kvantitativne i kvalitativne procene i analize trgovinskih i viznih režima na Kosovu i u Srbiji. Rezultati su predstavljeni u Briselu početkom decembra 2005. godine i odmah nakon toga u Beogradu i Prištini.

 

Ciljevi projekta

 

Konkretni ciljevi:

 • izgraditi podršku javnosti u Srbiji i na Kosovu za reforme s ciljem dostizanja evropskih standarda u oblastima obuhvaćenim projektom
 • ohrabriti i omogućiti zajedničko istraživanje kosovskih i srpskih think thank organizacija u oblastima važnim za obe strane fokusirajući se na njihov isti strateški cilj evropske integracije
 • izvesti fokusirano i primenljivo istraživanje u oblastima kao što je unapređenje trgovinskih veza na nivou razvoja malog i srednjeg preduzetništva; mogućnosti za bližu regionalnu saradnju u razvoju infrastrukture, energije i transporta što će ohrabriti ključne reformske procese u Srbiji i na Kosovu i proširiti mogućnost za aktere civilnog društva da se više i efikasnije angažuju u procesima kreiranja politike u njihovim zajednicama i na široj evropskoj sceni
 • omogućiti široku rasprostranjenost i promociju izveštaja i preporuka izvedenih iz zajedničkog istraživačkog projekta među ključnim donosiocima odluka i zainteresovanim stranama na Kosovu i u Srbiji kao i među vladama u regionu i donosiocima odluka u EU.

 

Dugoročni ciljevi:

 • ojačan kapacitet nevladinog sektora i think thank organizacija na Kosovu i u Srbiji da razvijaju i promovišu određene političke preporuke
 • ojačana saradnja predstavnika civilnog društva Kosova i Srbije
 • povećana svest o ključnim reformskim procesima orijentisanih ka EU i angažovanje u istim
 • jačanje zajedničkog regionalnog identiteta kroz realizaciju zajedničkih strateških interesa u kontekstu bliže integracije u EU

 

Prva tri papira u okviru serije Evropski standardi će analizirati posebne aspekte energetike i približavanja regiona standardima EU u ovoj oblasti.

 

Dužina trajanja prve faze projekta: maj 2007. godine - mart 2008. godine

 

 


Organizatori:

 


 


 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

DOKUMENTI:

AKTIVNOSTI:

 • 12.09.2007.  Prezentacija istraživanja

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus