KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

LICEM KA BUDUĆNOSTI

21.12.2006

Izdavač:
OEBS - Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju

 

Beograd, 2006. godine

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 1MB

 

U periodu od novembra 2005. do aprila 2006, Misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori je organizovala zajedno sa Evropskim pokretom u Srbiji i Studentskom unijom Srbije panel razgovore na kojima su studenti i istaknuti mladi politi~ari u svim univerzitetskim mestima u Srbiji1 diskutovali o tome kako se „Suo~iti sa budu}no{}u“. Cilj je bio da se podstaknu mladi ljudi da razmi{ljaju o toj temi, da izraze svoje poglede o va`nosti suo- ~avanja sa nedavnom pro{lo{}u2, da spoznaju pravnu, politi~ku i moralnu odgovornost kao preduslov za integraciju dru{tva u zajednicu demokratskih evropskih zemalja, kao i o na~inima unapre|enja demokratskih vrednosti, tolerancije i dru{tva bez diskriminacije.


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus