KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

OSNAŽIVANJE ŽENA U EU I ŠIRE – LIDERSTVO I REŠAVANJE KONFLIKATA

26.12.2017

Za UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) političko učešće žena ključni je preduslov za rodnu ravnopravnost i istinsku demokratiju. Međutim, u većini društava na svetu žene su u veoma malom broju na rukovodećim pozicijama u javnim, ali i privatnim institucijama. Ovo su uvodne napomene sažetka politika ’’Osnaživanje žena u EU i šire: liderstvo i rešavanje konflikata’’, koju je izdala Istraživačka služba Evropskog parlamenta.


Iako postoji napredak kada su u pitanju žene na rukovodećim pozicijama, one su i dalje u manjini. Tako je, globalno posmatrano, tek svaki peti član nacionalnog parlamenta žena. Takođe, žene su samo u 18% slučajeva na ministarskoj poziciji i to uglavnom na čelu nekog od ministarstava zaduženog za socijalna pitanja, što znači da su one i dalje u velikoj meri isključene iz izvršne grane vlasti. U institucijama Evropske unije situacija je nešto bolja, iako ni u samoj EU ne postoji istinska rodna ravnopravnost, što potvrđuje i činjenica da u Evropskom parlamentu žene - poslanice čine tek 37% ukupnog broja poslanika.


Evropska unija prepoznala je da sektori upravljanja krizama i sukobima nisu rodno neutralni i uvela je brojne rodne politike i inicijative koje bi mogle poboljšati položaj žena. Međutim, mere koje se odnose na radikalizaciju takođe moraju biti rodno senzitivne – postoje žene koje su počinioci nasilja i učestvuju u političkom nasilju i oružanim borbama, iako je to u suprotnosti sa uopštenom slikom žena kao žrtava rodno zasnovanog nasilja i nasilnog ekstremizma.


Najzad, u izveštaju se navodi da je posebno važno uključiti žene u proces donošenja odluka o svim ovim pitanjima, a ističe se i potreba većeg uključivanja žena u mirovne snage. Žene mirovnjaci postale su ključni agenti u medijaciji, mirovnim procesima i tranzicionoj pravdi. One su dokazale da mogu da vrše istu policijsku, vojnu i civilnu ulogu kao muškarci, pod jednako teškim uslovima i dostižući iste standarde kao i njihove kolege. 

 

Izvor: Evropski parlament


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus