KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

PODRŠKA EVROPSKIM INTEGRACIJAMA KROZ PROMOCIJU ALTERNATIVNE EKONOMIJE I SOCIJALNE KOHEZIJE U REPUBLICI SRBIJI

12.12.2012

Usled povećanja socijalnih, i potreba za poboljšanjem položaja ranjivih grupa, pre svega nezaposlenih i siromašnih, moderna država blagostanja usvaja nove oblike ekonomskog organizovanja, koje se delimično mogu svrstati u treći sektor, i spadaju u široku definiciju socijalnih preduzeća. U Srbiji se takođe povećava interesovanje za nove oblike organizovanja, posebno iz potrebe za rešavanjem problema nastalih u procesu tranzicije.

 

Kooperative, nevladine, i verske organizacije imaju potencijala za razvoj socijalnih preduzeća u Srbiji. Iako se razlikuju po imenu, pravnom statusu i ciljnim grupama, zajedničko im je što su usmerene na rad i socijalnu integraciju marginalizovanih grupa.

 

Ciljevi:

 

Nakon istraživanja postojećih formi socijalne ekonomije u Srbiji, kao i potencijala za njen razvoj prethodnih godina, u 2010. godini cilj projekta je :

 1. Promocija socijalnog preduzetništva radi stvaranja povoljnog društvenog i pravnog okruženja za njegov razvoj
 2. Uticaj na relevantne donosioce odluka putem javnog zagovaranja za usvajanje pravne regulative i investicije za razvoj socijalnog preduzetništva.

 

Projekat će podržati promociju i razumevanje alternativne ekonomije, jačanje njenih preduzetničkih potencijala, kao i pružanje usluga, i kroz učenje podržati državnu politiku u ovim značajnim oblastima.

 

Kratak opis projekta:

 

Projekat će se fokusirani na promociju socijalnog preduzetništva, kao i javno zagovaranje u cilju unapređenja zakonskog okvira kao i ukupnog društvenog okruženja za njegov razvoj. Radi postizanja ciljeva, sledeće aktivnosti će biti obuhvaćene projektom:

 • Konferencija „Socijalno preduzetništvo – mogućnosti i perspektive“ - Konferencija će po prvi put okupiti sve relevantne donosioce odluka i zainteresovane strane, kako bi se promovisao i prikazao postojeći potencijal socijalne ekonomije, i istovremeno primerima prakse predstavile njegove mogućnosti
 • Organizovanje Radnih grupa: Biće formirane dve radne grupe, koje će se sastati dva puta u toku godine. Cilj je da usvoje konkretne preporuke za nadležna državna tela koje će sadržati sve predloge i najbolja moguća rešenja budućeg zakonodavnog okvira i obezbediti kvalitetnu raspravu i analizu koja će omogućiti razvoj socijalnog preduzetništva.
 • Učestvovanje u radu i osnivanje mreža postojećih socijalnih preduzeća i drugih zainteresovanih strana, a u cilju bolje razmene iskustva i znanja, kao i zagovaranja i promocije socijalnog preduzetništva.

 

 


Organizator:

 


Donator:

 


 


 

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

DOKUMENTI:

 

AKTIVNOSTI 2010:

AKTIVNOSTI 2009:

AKTIVNOSTI 2008:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus