KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

RASPRAVA O PREDLOGU ZAKONA: SOCIJALNE ZADRUGE U SRBIJI

15.04.2013


U organizaciji Kоаliciјe zа rаzvој sоciјаlnоg prеduzеtništvа i Тima zа sоciјаlnо uklјučivаnjе i smаnjеnjе sirоmаštvа pri Kаbinеtu pоtprеdsеdnicе Vlаdе Rеpublikе Srbiје zа еvrоpskе intеgrаciје održan je okrugli stо "Socijalne zadruge u Srbiji".

 

Na skupu su govorili Žarko Šunderić, u ime Tima zа sоciјаlnо uklјučivаnjе i smаnjеnjе sirоmаštvа, Maja Bobić, u ime Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, Ninoslav Kekić, iz Ministarstva finansija i Gordan Velev, predstavnik Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva. Moderatorka skupa bila je Jelena Milovanović, iz Tima zа sоciјаlnо uklјučivаnjе i smаnjеnjе sirоmаštvа.

Povod skupa bio je nacrt Zakona o zadrugama, koji je prošao fazu javne rasprave, a u okviru koga se prvi put uvodi forma socijalnih zadruga. Prema rečima Žarka Šunderića, organizatori su imali nameru da sa praktičarima u ovoj oblasti, ali i u oblasti socijalnog preduzetništva razgovaraju o kvalitetu predloženog zakona i eventualnim poboljšanjima teksta zakona, posebno u segmentu koji se odnosi na socijalno zadrugarstvo.

 

Maja Bobić je skrenula pažnju da zakon u oblasti zadrugarstva, kao i u oblasti socijalnog zadrugarstva i preduzetništva treba da ima okvirni karakter, da podstiče inovativnost, a ne da suviše ograničava ili reguliše oblast na koju se odnosi. Podsetila je da treba pratiti trendove u ovoj oblasti u EU, posebno inicijative koje su nastale na osnovu strategije Evropa 2020, jer se ona, takođe, odnosi i na zemlje koje pretenduju na članstvo u EU, kao što je Srbija.

 

Ovim zakonom, predlagači zakona imaju nameru da praksu zadrugarstva osavremene i unaprede kako bi već postojeća praksa imala moderni pravni i institucionalni okvir za delovanje, ali i da bi se sprečio negativni trend koji je karakterističan samo za balkanske države, a ogleda se u opadanju broja zadruga, dok u svetu, ovaj oblik privređivanja raste, posebno u prekookeanskim zemljama, i pokazuje rezistentnost u odnosu na ekonomsku krizu koja pogađa sve druge sektore.

 

Prema rečima Ninoslava Kekića, nоvim Zаkоnоm bi sе zаmеnilе zаstаrеlе i nеfunkciоnаlnе оdrеdbе vаžеćih zаkоnа kојi nе оdgоvаrајu trеnutnim društvеnо-еkоnоmskim оkоlnоstimа; stvоrili mеhаnizmi privlаčеnjа kаpitаlа; оmоgućilо zаdrugаmа dа uživајu trеtmаn u sklаdu sа оblikоm оrgаnizоvаnjа (dоk su prеmа prеthоdnоm zаkоnu bilе trеtirаnе kао i svаki privrеdni subјеkt); еliminisао nајvеći prоblеm zаdrugа-društvеnа imоvinа i stvоriо prаvni оsnоv zа prеvоđеnjе tе imоvinе u zаdružnu; prvi put uvеlе sоciјаlnе kао vrstа zаdrugа; zаkоnski urеdilа zаdružnа rеviziја, kоја је dо sаdа rеgulisаnа sаmо prаvilimа zаdružnih sаvеzа. Novi zakon, takođe, predviđa razlikovanje dva tipa zadruga one kоје pоsluјu zаdružnоm imоvinоm i one zаdrugе kоје pоsluјu člаnаrinоm. Prema novom zakonu, najmanje pet fizičkih lica može da osnuje zadrugu, što je značajna promena u odnosu na prethodni prema kome je za to bilo neophodno 10 fizičkih lica.

Predlog novog zakona o zadrugama, koji prepoznaje i formu socijalnih zadruga prema rečima Gordana Veleva, bitan je jer povećava fleksibilnost i aktivnost pravnih formi koje su na raspolaganju ugroženim kategorijama (udruživanje, ne samo po osnovu do sada postojećih zakona o Udruženjima ili zapošljavanju OSI); ne ograničava se na samo jednu kategoriju ugroženosti (poput zakona OSI), već je otvoren za sve ugrožene kategorije; uvodi ne-za-profit pravnu formulu: profit ograničen načinom distribucije u socijalne i javne svrhe (ova forma postoji delimično u Zakonu o udruženjima, koja se ipak definišu zakonom kao nedobitna, i Zakonu o zapošljavanju OSI koji se odnosi samo na OSI); Korespondira sa rešenjima koja su predviđena Nacrtnom Zakona o socijalnoj zaštiti (direktno čl. 17 i čl 63-65), prema kome licencirane organizacije iz privatnog sektora mogu da postanu davalac socijalnih usluga što predstavlja veliku šansu za socijalne zadruge; omogućava novu formu za integraciju i inkluziju ugroženih kategorija kroz rad.

 

Učesnici skupa su skrenuli pažnju na nekoliko mogućih nedostataka predloga zakona. Prvi se odnosi na to da same zadruge mogu osnovati samo fizička lica, što prema mišljenju Gordana Veleva isključuje mogućnosti koje se otvaraju za pravna lica da deluju u ovom segmentu, dok zakonodavac smatra da se na taj način sprečavaju zloupotrebe.

 

Ljiljana Mihajlović, iz udruženja Izvor, smatra da socijalne zadruge treba da imaju drugačiji poreski tretman od drugih formi privređivanja ako se uzme u obzir činjenica da njih osnivaju osetljive grupe stanovništva, koje su u startu već deprivirane, a osnivanjem zadruge obaveze prema državi su prevelik teret. Ona je predložila da se minimum 5 godina sačeka sa oporezivanjem socijalnih zadruga. Mihajlović je naglasila da ciljna grupa za socijalne zadruge nije dobro definisana, jer korisnici socijalne pomoći nisu jedino merilo  ugroženosti i da postoji veliki broj ljudi koji nije u mogućnosti da ostvari to pravo, a da je u svakom smislu depriviran.

 

Anica Spasov, predsednica udruženja Naša kuća je istakla da je predlog zakona dobar jer ne precizira ciljne grupe, već daje okvir. Ona smatra da ovo posebno pogoduje angažmanu lica koja imaju mentalne poteškoće da se angažuju, od onog trenutka kada bude ukinuta mogućnost da se oduzima poslovna sposobnost bilo kom licu jer je to direktno kršenje ljudskih prava prema odredbama svih konvencija.

 

S obzirom na to da je završena javna rasprava povodom ovog predloga zakona, sledeća faza je formiranje radne grupe za implementaciju koja će da definiše način informisanja i obuke službenika i javnosti kako bi se zakon adekvatno primenio. U skladu s tim, neophodno je uspostaviti jasnu vezu između srodnih inicijativa, kroz osmišljavanja programa podrške za zadrugare, ali i socijalne preduzetnike.

 

 

 

 

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus