KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

SAOPŠTENJE POVODOM INICIJATIVE NKEU ZA POVLAČENJE PREDLOGA UREDBE ZA OGRANIČENJE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ODBRANE

05.04.2017

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i predstavnici i predstavnice naučne zajednice i građanskog društva pozivaju Ministarstvo odbrane Republike Srbije da povuče iz procedure usvajanja Predlog Uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja značajnih za odbranu zemlje i o postupku i uslovima za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica.

Ova Uredba ograničavanjem akademske slobode i prava na slobodu izražavanja krši Ustav naše zemlje ali i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Međunarodni pakt o ljudskim i građanskim pravima. Uredba uvodi restrikcije koje ne postoje u demokratskim društvima i kojima se onemogućavaju gotovo sva istraživanja u Srbiji, kao i međunarodna naučna saradnja i znatno otežava rad privrednim subjektima. Njome se ugrožava demokratska kontrola sektora bezbednosti, a bezbednost tretira kao državno a ne javno dobro, te svodi na odbranu i prenosi u nadležnost Vojske.

Tekst Uredbe suprotan je strateškom opredeljenju za pristupanje EU i učestvovanje u unapređenju međunarodne bezbednosti u saradnji sa drugim legitimnim akterima politike odbrane, kao što su naučna zajednica, građansko društvo i drugi državni organi iz zemlje i inostranstva.

Predložena Uredba onemogućava slobodu i autonomiju istraživanja potrebnih za praćenje napretka pristupnih pregovora, za koje ogranizacije okupljene u Nacionalni konvent o EU imaju mandat na osnovu procedura Vlade Srbije o pregovorima. . Takođe, predlog uredbe ugrožava nezavisne studije i istraživanja bezbednosti koje su preduslov za demokratsku kontrolu institucija bezbednosti.

Osim povrede prava, od ogromnog značaja je i to što bi primena ove Uredbe onemogućila ili znatno otežala, međunarodnu naučnu i istraživačku saradnju fakulteta, instituta, državnih institucija i udruženja građana iz Srbije, koja se finansira iz stranih fondova. Na primer, Uredba predviđa obavezu dostavljanja Ministarstvu odbrane anketnih upitnika za istraživanja javnog mnenja u fazi pripreme istraživanja za koje će potencijalno postojati finansijska podrška iz inostranstva, npr. kroz akademske programe istraživanja EU – „Horizont 2020“. Ovo nije u skladu sa prinicipima iz pregovaračkog poglavlja 25 Nauka i istraživanje, čiji su glavni ciljevi stvaranje jedinstvenog evropskog istraživačkog prostora u kome se istraživači, naučna i tehnološka saznanja slobodno kreću, te uključivanje naučnika iz Srbije u međunarodne projekte.

Umesto blanko ograničenja, država treba da osmisli načine da unapredi domaće izvore finansiranja istraživanja, kako kroz povećanje budžeta za nauku, tako i kroz transparentne konkurse za sredstava na raspolaganju institucijama bezbednosti, a namenjenih organizacijama civilnog društva iz budžetske linije 481. Pored toga, definisanje prioritetnih oblasti za unapređenje bezbednosti i odbrane zemlje može biti urađeno samo ako postoje kvalitetna, pravovremena i istraživanja vođena principima struke, uz učešće najšireg spektra aktera iz akademske zajednice, građanskog društva i privrede.

Nacionalni konvent o EU poziva sve fakultete, institute, privredne subjekte i privredna udruženja, medije, kao i udruženja građana da podrže inicijativu za povlačenje ovog spornog predloga Uredbe. Podrška na eukonvent@emins.org.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji okuplja više od 600 organizacija civilnog društva okupljenih u Radne grupe kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja. Predlog Uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemlje


NKEU Inicijativa za povlačenje Uredbe o istraživanjima u oblasti odbrane, 5. april 2017.
 


Komentari

Uključi se napiši komentar:
Milan Karagaća  -  
12.04.2017 12:45
Dakle, član 2. Uredbe glasi :
"Državni organi i pravna lica koja vrše naučna i druga istraživanja u oblastima od značaja za odbranu zemlje na teritoriji Republike Srbije, mogu vršiti ta istraživanja zajedno sastranim licima ili za potrebe tih lica, samo ako su prethodno pribavile odobrenje Ministarstva odbrane."
Pa opet dakle, odnosi se samo na istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica. I šta tu nije jasno, u kojoj to još državi mogu stranci da se bave istraživanjima u oblasti odbrane bez saglasnosti nadležnog organa ili , još drastičnije, u kojoj to državi se vrši istraživanje iz oblasti odbrane za potrebe stranih lica. Pa da li gospodo uopšte razmišljate o dignitetu sopstvenom i dignitetu sopstvene države. Ponavljam, kome nije jasno neka pogleda kako je to uređeno u Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji...
Naucnik  -  
12.04.2017 23:37
Nekome je izgleda cilj da potpuno unisti srpsku nauku.
EPuS  -  
13.04.2017 13:30
Poštovani g. Karagaća,

Hvala Vam na komentaru. Niko ne spori potrebe zaštite države i da je odbrana osnovna funkcija svake države. Međutim, problem Predloga uredbe je u nedefeinisanim obimima pojmova "za potrebe odbrane" i "zajedno sa stranim licima ili za potrebe tih lica”.

Ovako postavljen pojam “za potrebe odbrane" obuhvata doslovce sve i ostavlja preveliki prostor Ministarstvu za tumačenja, što može dovesti do cenzure. Verujemo da je tekst uredbe ipak samo posledica manjka javne rasprave, a ne loše namere, što je opet po sebi problem sa kojim demokratsko društvo ne bi trebalo da se suočava.

Član 2. stav 2, tačka 2 obuhvata istraživanja u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine. Zbog male teritorije Srbije, mnogo projekata ima prekogranični element. Tačka 8 obuhvata sva ispitivanja javnog mnjenja. Striktnim čitanjem ovog stava dolazimo da za svako panevropsko ili regionalno ispitivanje javnog mnjenja mora da se dobije odobrenje Ministarstva odbrane.

Ovo dovodi do pitanje šta sve podrazumeva pojam "zajedno sa stranim licima ili za potrebe tih lica"? Da li to obuhvata svaki kontakt sa stranim licima? Da li to obuhvata svaki oblik finansiranja gde je izvor finansiranja strana fondacija? Da li to obuhvata i fondacije koje imaju domaća pravna lica a koja su u stranom vlasništvu, npr. Hemofarm ili Fiat, Zimens i sl. Svaki rad sa njima po bilo kojoj od tema bi bio ograničen odobrenjem MO. Postavlja se pitanje, kakva je njihova pozicija i uloga, kad je veliki korisnik njihove pomoći upravo Republika Srbija.

Takođe, učestvovanje naših istraživačkih institucija i univerziteta bi skoro bilo onemogućeno za fondove EU i programe, poput Horizont 2020 ili Erazmus+, a za koje Srbija kao država plaća kontribuciju za učestvovanje. Rokovi za prijavljivanje su vrlo kratki i striktni i institucije nemaju 30 dana da čekaju odobrenje Ministarstva, a pri tom moraju da ulože svoja sredstva i resurse u prijavu, za koju ne znaju da li će smeti da učestvuju. U takvoj situaciji naše institucije nisu konkurentne prilikom pravljenja konzorcijuma i izbora partnera, zbog čega će biti izostavljene.

Potreba postojanja odbrambenih sposobnosti Republike Srbije nije sporna, ali prilikom pisanja ovakvih akata se mora voditi računa o obimu i obuhvatu ograničenja, pogotovo ako je identični tekst prepisan iz Uredbe iz 1994. godine, od kada smo, trebalo bi, napredovali kao demokratsko i otvoreno društvo.

U svakom slučaju, nakon sastanka predstavnika organizacija civilnog društva sa Ministrom, verujemo da će se budući predlozi ovakvog tipa davati na javnu raspravu i tako sprečiti nenameravane i štetne posledice.

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus