KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

ŠKOLA EVROPSKIH INTEGRACIJA 2017

06.04.2017

 

Region Zapadnog Balkana je po prvi put u poslednjih nekoliko decenija pokazao spremnost i strateško opredeljenje ka jednom zajedničkom cilju – evropskoj integraciji i pristupanju Evropskoj uniji (EU), koje podrazumeva i transformaciju političkog, ekonomskog, socijalnog i kulturnog okruženja tako da odgovara modernim evropskim društvima. Proces evropske integracije jeste u najvećoj meri strateški zadatak državne i javne uprave ali ne samo na centralnom već i na regionalnim i lokalnim nivoima, kao i velikog broja aktera civilnog društva. U svim fazama evropske integracije pokazuje se značajnim razumevanje i poznavanje obaveza i reformi na lokalnom nivou, osnaživanje aktera na svim nivoima i u svim sektorima. Imajući u vidu da se više od polovine evropskog zakonodavstva (acquis) sprovodi na lokalnom nivou, od ključne je važnosti pravovremeno i kvalitetno uključivanje lokalnih aktera u proces integracije u Evropsku uniju. To je posebno važno za Kosovo i sve etničke zajednice kako bi se obezbedilo bolje razumevanje i samim tim prihvatanje i sprovođenje standarda i reformi.

 

Kako bi politički i društveni akteri bili na smislen i kvalitetan način uključeni u proces evropskih integracija, neophodno je razviti sveobuhvatan program i mogućnost za sticanje specifičnih znanja i veština. S obzriom da su ovakva znanja slabo dostupna u redovnom obrazovnom programu na severu Kosova*, a literatura o EU na lokalnim jezicima još uvek nedostaje, osmišljen je i pokrenut interaktivan i multidisiciplinaran model Škole evropskih integracija u Mitrovici, po ugledu na postojeće modele u Prištini, ali i u Crnoj Gori, Srbiji itd.


Obrazovanjem i uključivanjem izabranih lica sa svih nivoa vlasti i javne administracije ali i drugih relevantnih aktera, stvaraju se i realnije pretpostavke za bolje informisanje, razumevanje i podršku procesu evropskih integracija i kod građana, koja je još uvek izuzetno niska. Sticanje znanja i veština, razumevanje regionalnih i evropskih tokova i trendova, politika i debata, predstavljaju preduslove za bolje osmišljavanje i sprovođenje lokalnih ekonomskih i drugih politika, programiranje i korišćenje pretpristupne pomoći EU, te unapređenje saradnje između različitih sektora ali i preko etničkih, administrativnih i državnih granica i barijera.


Imajući to u vidu, Kosovska fondacija za otvoreno društvo, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i AKTIV-om, pokrenula je 2014. godine Školu evropske integracije za ključne aktere na severu Kosova*. U 2017. godini, škola nastavlja svoj rad sa četvrtom generacijom polaznika.


Škola je namenjena službenicima javnih institucija i institucija lokalne samouprave, rukovodiocima organizacija civilnog društva, predstavnicima medija i poslovnog sektora, kao i studentima na severu Kosova*.


Program ŠEI
će biti realizovan u toku 6 meseci, i to kroz prvi deo od maja do jula i drugi deo od septembra do decembra 2017. godine. Predavanja u okviru škole će biti održavana u blokovima, jednom nedeljno, dva puta u mesecu. Odabrani polaznici Škole će dobiti znanje iz 4 programskih oblasti:

 • Uvod u institucije, procedure i pravo Evropske unije,
 • Politika proširenja Evropske unije,
 • Ekonomija Evropske unije,
 • Posebne politike Evropske unije.


Pored znanja o istorijatu, ideji, institucionalnom i pravnom okviru, aktuelnom procesu proširenja i ulozi EU na globalnom nivou, polaznici će savladati i specifične veštine kao što je pisanje projekata za EU fondove i dobiti savete za finansiranje i unapređenje sopstvenih unapred dostavljenih projektnih ideja na kojima će moći da rade nakon završetka dvodnevne obuke.


Program škole predviđa i regionalni seminar koji će se održati u Severnoj Mitrovici u junu mesecu, studijska putovanja i posete Beogradu i Prištini. Uz redovni program u okviru škole, biće organizovana i serija otvorenih predavanja i javnih debata eminentnih stručnjaka i zvaničnika EU namenjenih polaznicima škole i široj javnosti.


CILJ projekta je unapređenje znanja i razumevanja procesa evropske integracije, istorijata i načina funkcionisanja Evropske unije, procesa pridruživanja i pristupanja, instrumenata i politika EU. Posebni ciljevi projekta obuhvataju:

 

 • aktivan rad multidisciplinarne Škole evropskih integracija u Severnoj Mitrovici kao alternativnog centra znanja, obrazovanja i umrežavanja;
 • izgradnja kapaciteta ključnih aktera na severu Kosova* o procesu evropske integracije, istorijatu, politikama, instrumentima podrške EU kroz Školu evropskih integracija;
 • jačanje znanja i veština lokalnih lidera iz javne uprave, civilnog društva, preduzetnika i medija potrebnih za aktivno i uspešno učešće u procesu evropske integracije;
 • jačanje prekogranične i regionalne saradnje;
 • jačanje podrške procesu evropske integracije i reformama koje ovaj proces podrazumeva.


Krajnji korisnici programa Škole evropske integracije jesu građani severa Kosova* i lokalna zajednica koja od boljeg poznavanja i unapređenih veština lidera u svojoj zajednici treba da ima brojne koristi.

 


TRAJANJE projekta: april - decembar 2017. godine.
 


Projekat se realizuje uz podršku Kosovo Foundation for Open Society.

 

 

Organizatori:

 

 

 

 


 

Uz podrškuPodrška:

 

 

Kosovo Foundation for Open Society

 

 

 

 

 

 

 

  PDF DOKUMENTA

  Čitaj ili skini (download)

 

DOKUMENTI:


AKTIVNOSTI:

 

 

ARHIVA:

 

 

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus