KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Završeni projekti

PRIPREME SRJ I SRBIJE ZA EVROPSKU INTEGRACIJU
13.12.2012

Projekt višegodišnjeg karaktera, pokrenut je još 1999. godine sa ciljem da se okupi stručna javnost i mobiliše javno mnenje u nepovoljnim uslovima izolacije SRJ za akcije koje bi vodile uključivanju u proces evropske integracije. Nakon političkih promena u Beogradu, projekt je predstavljao pogodan osnov za pripremu izrade i zvanične strategije pridruživanja Evropskoj uniji.

PROGRAM PODRŠKE SKUPŠTINI SRBIJE U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA
13.12.2012

Imajući u vidu da većina građana Srbije (oko 70%) podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali da je njihova informisanost o tom procesu slaba, Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Balkanskim fondom za demokratiju i Odborom za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije je pokrenuo Program podrške Skupštini Srbije u procesu evropskih integracija sa idejom da poboljša informisanost lokalnih i regionalnih korisnika (kao što su NVO, lokalni organi vlasti, poslovna udruženja itd.) i svih zainteresovanih građana, o vrednostima i principima demokratskih društava na kojima je Evropska unija zasnovana

PROMOCIJA JAVNE DEBATE O EU U SRBIJI I CRNOJ GORI - PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE
13.12.2012

Projekat "Promocija javne debate o EU u Srbiji i Crnoj Gori - program prekogranične saradnje" realizuje Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Istraživačkim centrom slovačke asocijacije za spoljnu politiku ( Slovak Foreign Policy Association - SFPA), koji predstavlja zvaničnu pomoć Slovačke Republike razvoju Srbije i Crne Gore

REGIONALNI OKVIR RAZVOJA I EVROPSKE INTEGRACIJE
13.12.2012

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa šest partnerskih organizacija iz regiona Zapadnog Balkana (Evropski pokret Crne Gore, Kosovski institut za politička istraživanja i razvoj, Helsinški komitet za ljudska prava - Bosna i Hercegovina, Centar za institucionalni razvoj - Makedonija, Albanski institut za međunarodne studije - Albanija i Institut za međunarodne odnose - Hrvatska) realizuje regionalni projekat sa ciljem promocije uloge regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi, kao važnog instrumenta u bržem procesu evropske integracije, održivog razvoja i smanjenja siromaštva.

JAČANJE TRANSPARENTNOSTI BUDŽETA I JAVNIH NABAVKI U OPŠTINAMA SRBIJE (TASPP)
13.12.2012

Projekat Evropskog pokreta u Srbiji ima za cilj povećanje transparentnosti i uvođenje evropskih standarda u budžetiranje i javne nabavke u opštinama u Srbiji. U projekat koji je zvanično počeo međunarodnom konferencijom ''Borba protiv korupcije - Antikorupcijski stubovi i reforma lokalne samouprave'' uključeno je 29 opština, a implementacija je organizovana po regionalnom principu.

RIVER SEE - REGIONALNA INTEGRACIJA PUTEM RAZMENE VOLONTERA/KI U JUGOISTOČNOJ EVROPI
13.12.2012

UNV/UNDP RIVER SEE Program teži izgradnji regionalnog poverenja i unapređenju značajnih veza među stanovništvom i vladama u regionu Balkana. Glavni cilj programa je doprinos regionalnoj integraciji, društvenoj koheziji i smanjenju siromaštva na Balkanu osnaživanjem mreža kroz Istok-Istok razmene volontera/ki, promocijom volonterizma i aktivnog građanstva, izgradnje kapaciteta nevladinih organizacija koje rade na lokalnom razvoju i upravljačkim procesima, a kroz uspostavljanje saradnje među civilnim inicijativama u Jugoistočnoj Evropi i šire.

SEKTORSKA INTEGRACIJA ZAPADNOG BALKANA U EU
13.12.2012

Zapadni Balkan ima jasnu perspektivu budućeg članstva u EU kada se ispune neophodni uslovi. Očigledno je da će buduća proširenja veoma zavisiti od unutrašnjih reformi unutar EU i od relevantnih globalnih tokova, koji često utiču na prioritete. Međutim, treba iskoristiti jedinstveni istorijski moment za zemlje regiona Zapadnog Balkana,  u kojem su sve zemlje definisale integrisanje u EU kao svoj strateški prioritet i konačni cilj.

SISTEM RANOG UPOZORAVANJA
13.12.2012

Eksperti EPuS-a sproveli su istraživanje ''Izazovi u sprovođenju reformi: godinu dana posle pobede demokratije'' koje je prezentovano u godišnjem izveštaju ''Sistema ranog upozoravanja'' Programa razvoja Ujedinjenih nacija, UNDP. Istraživanje obuhvata vremenski period: juli 2000-oktobar 2001, uključujući poslednja tri meseca prethodnog režima (VII-IX 2000), tri meseca kohabitacije (IX-XII) kao i period demokratske konsolidacije novih vlasti (I-X.2001). Publikacija je sačinjena na osnovu osam sukcesivnih istraživanja javnog mnenja na području Srbije koja je obavio CPIJM/IDN i analize EPuS-ovog tima eksperata u oblastima.

IZGRADNJA KAPACITETA MREŽE LOKALNIH OMBUDSMANA U SRBIJI
12.12.2012

Cilj projekta je da se izgrade kapaciteti postojećih lokalnih ombudsmana u Srbiji kroz seminare usmerene na unapređivanje njihovih radnih veština (veštinu lobiranja i strategiju odnosa sa javnošću).

JAČANJE KAPACITETA PARLAMENATA ZA PROCES EVROPSKE INTEGRACIJE
12.12.2012

Misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori i Evropski pokret u Srbiji pokrenuli su novi edukativni program u parlamentu Srbije i Crne Gore usmeren podršci procesu evropskih integracija. Program se sastoji od serije radionica koje istražuju mogućnosti upoznavanja narodnih poslanika na republičkom i saveznom nivou sa Evropskom unijom i politikom pridruživanja. Međunarodni i domaći eksperti predstavili su politički i pravni sistem Evropske unije, proces stabilizacije i asocijacije i specifične oblasti.34567891011 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus