KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

CIVILNO DRUŠTVO TRAŽI SVEOBUHVATNU RASPRAVU O IZMENAMA USTAVA

Organizacije civilnog društva u Srbiji sa velikim interesovanjem i oprezom prate pripreme za promene Ustava Republike Srbije. Poučeni lošim iskustvom sa usvajanjem najvišeg pravnog akta u državi 2006. godine, kad je izostala i stručna i politička i javna rasprava, organizacije civilnog društva zahtevaju da se izbegne dosadašnja praksa netransparentne izmene Ustava i da se sve faze pripreme izmena i usvajanja izmena Ustava sprovode uz puni politički, stručni i javni dijalog, koji će uključiti sve ključne institucije i organizacije, uz informisanje i participaciju građana u tom procesu, kako preko njihovih političkih predstavnika, tako i preko organizacija civilnog društva. Širom nevladinog sektora odvijaju se poslednjih meseci skupovi posvećeni ovom pitanju.


U tom okviru, pozdravljamo poziv Ministarstva pravde u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom upućen 19. maj 2017. godine organizacijama civilnog društva da učestvuju u konsultativnom procesu u vezi sa izmenama Ustava Republike Srbije koji se odnosi na pravosuđe. Ovim pozivom dat je rok do 30. juna 2017. godine do kad organizacije civilnog društva mogu poslati svoje predloge i sugestije, a u kontekstu nacrta teksta „Pravne analize ustavnog okvira o pravosuđu u Republici Srbije“ objavljenog na internet prezentaciji Ministarstva pravde i koji sadrži moguća rešenja za izmenu Ustava. Cilj ovog Poziva je „obezbeđivanje širokog konsultativnog procesa povodom izmena najznačajnijeg pravnog dokumenta u Republici Srbiji i uključivanja svih zainteresovanih aktera u javnu debatu“, gde prva faza ovog procesa obuhvata „prikupljanje predloga i sugestija.“


Podsećamo javnost da je Akcionim planom za Poglavlje 23 utvrđena dinamika priprema za promenu Ustava koja se odnosi na pravosuđe: Usvajanje predloga za promenu ustava u narodnoj skupštini planirano je za 3.kvartal 2016, izrada radnog teksta Ustava i javna rasprava za 4. kvartal 2016. godine, u prvom kvartalu 2017. planirano je upućivanje predloga Ustava na mišljenje Venecijanskoj komisiji, a usvajanje novog Ustava u 4. kvartalu ove godine. Očigledno je da je ispunjenje obaveza koje je država sama preuzela Akcionim planom teško ostvarivo u planiranom vremenskom okviru.


Ovaj poziv Ministarstva pravde ne sme da bude jedini okvir za dijalog, niti sme da stvori utisak široke javne debate, jer sam poziv i „prikupljanje primedbi i sugestija“ javnu raspravu ne može da zameni.


Zbog toga, očekujemo da Vlada Republike Srbije, a pre svega Narodna skupština Republike Srbije, formira širu radnu grupu u koju će se uključiti predstavnici svih ključnih aktera, nevladinih udruženja, stručnih organizacija, političkih stranaka koja će pripremiti javnu raspravu. Uvereni smo da je za utemeljenje vladavine prava i ustavne kulture u Srbiji potrebno da građani razumeju predstojeću izmenu Ustava i da sagledaju njen značaj. 

 

Organizacije koje su podržale ovu inicijativu:


Komitet pravnika za ljudska prava
Fondacija Centar za demokratiju
Evropski pokret u Srbiji

Građanske inicijative
PRAXIS
PROTECTA
CeSID
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Liga Roma / Stalna konferencija romskih udruženja građana
Žene u crnom
Grupa 484
Viktimolosko drustvo Srbije
Urban In
Odbor za ljudska prava Leskovac
SOS telefon
Romani Cikne
CEPRIS
Beogradski centar za ljudska prava
Centar za ljudska prava – Niš
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije
Ženski istraživački centar Niš
NUNS
Centar za razvoj lokalnih sredina Kosovska Mitrovica
Ženska platforma za razvoj Srbije
Centar za razvoj civilnog društva (CRCD)
Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Gej lezbejski info centar
Udruženje žena Peščanik
Nacionalna koalicija za decentralizaciju Niš
Gayten


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus