KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

EIF FAQ (Često postavljana pitanja)

FAQ (Često postavljana pitanja)

 

Pitanje: Ukoliko ukupna vrednost projekta premašuje maksimalnu vrednost granta od 60.000 EUR , ali su dodatna sredstva obezbeđena od drugih donatora, da li je neophodno da se prikaže celokupan budžet ili samo za onaj deo sredstava za koji se aplicira na konkursu za dodelu sredstava iz Fonda za evropske integracije?

 

Odgovor: Prilikom apliciranja na konkurs za dodelu sredstava iz Fonda za evropske integracije neophodno je prikazati celokupan budžet, a u delu formulara koji se odnosi na izvore finansiranja neophodno je navesti ukupnu sumu i procenat finansiranja iz sopstvenih izvora ili od strane drugih donatora.

 


 

Pitanje: Šta se podrazumeva pod overheads-om i da li je potrebna njihova specifikacija, ili samo ukupna cifra?

 

Odgovor: Ukupna suma koja ne prelazi 7% od direktnih opravdanih troškova realizacije projekta može da se predstavi kao indirektni troškovi za pokrivanje administrativnih troškova krajnjeg korisnika odobrenih sredstava za potrebu realizacije projekta. Podnosioci projekata nisu obavezni da specificiraju koji će troškovi biti uključeni u administrativne troškove, ali po završetku projekta je neophodno da ti troškovi budu opravdani kroz odgovarajuće račune koji dokazuju kako su ta sretstva utošena?

 


 

Pitanje: Imajući u vidu da je obrazac za budžet koncipiran za projekte koji traju godinu i više dana koji deo formulara treba popuniti?

 

Odogovor: S obzirom na to da je devet meseci maksimum trajanja projekta u formularu za budžet treba popuniti kolonu "all years" koja se odnosi na konačni proračun budžeta i pod tom stavkom napisati koliko će meseci trajati realizacija projekta. Kolonu "year 1" ne treba popunjavati.

 


 

Pitanje: Da li traženi prevodi dokumenata treba da budu overeni od strane sudskog tumača?

 

Odgovor: Za prijavljivanje na konkurs, na engleski je potrebno prevesti tekst projekta, a ostalu traženu dokumentaciju možete dostaviti i samo na srpskom jeziku.

 

Nakon potvrde da je projekat odobren (tj da je prošao na konkursu), sva dokumenta potrebna za konkurs moraju se prevesti na engleski jezik, a zvanično overeni od strane sudskog tumača treba da budu Statut organizacije koja konkuriše, a u slučaju partnera i osnivački dokumenti svakog partnera posebno i njen poslednji godišnji finansijski izvestaj i završni račun (prihodi, rashodi bilans stanja za prethodnu finansijsku godinu). Uz prevode neophodno je poslati i fotokopije originala ova dva dokumenta. Prevod pisma o namerama koje će štampati materijal ili emitovati program kao i pismo preporuke od strane institucije čiji su predstavnici predloženi da učestvuju na konferenciji, seminaru, radionici, kao i biografije predloženih učesnika ne treba overiti kod sudskog tumača.

 


 

Pitanje: Ukoliko aplikant realizuje projekat u saradnji sa partnerom/partnerima, ko se smatra nosiocem projekta?

 

Odgovor: Samo jedan kandidat se može smatrati nosiocem projekta, odnosno jedinim potpisnikom ugovora i na njegov račun uplaćuju se sredstva Evropske agencije za rekonstrukciju. U principu odnosi između partnera se uređuju odgovarajućim ugovorom. U kontekstu konkursa za dodelu sredstava iz Fonda za evropske integracije u slučajevima kada aplikant realizuje projekat u saradnji sa partnerom/partnerima neophodan element aplikacije je i popunjena izjava o partnerstvu.

 

 


Organizator:

 


Partner:

 


 


 

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

AKTIVNOSTI:

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

SAOPŠTENJA ZA JAVNOST:

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus