KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

NACIONALNI KONVENT O EVROPSKOJ UNIJI

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NK EU) je jedinstven projekat koji ima za cilj institucionalizaciju stalnog tela u okviru kojeg će se voditi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o budućem pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

 

Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta Srbije za proces EU integracije i stvaranje foruma za trajnu i javnu debatu o evropskoj budućnosti Srbije koja bi obuhvatila i regione u Srbiji. Jedan od ciljeva je i podsticanje otvorenog i transparentnog dijaloga između zainteresovanih strana tako što će im se obezbediti ekskluzivne i relevantne informacije od strane stručnjaka iz datih oblasti.

 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji deluje po principu partnerstva između državnog sektora, odnosno institucija direktno uključenih u proces pregovaranja i nedržavnog sektora odnosno organizacija civilnog društva, političkih partija, akademske javnosti, privrednika, medija i šire javnosti.

 

Imajući u vidu sve zahtevnije naredne faze na putu Republike Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, NKEU je upravo usmeren na praćenje sprovođenja prioriteta koji su jasno definisani u Evropskom partnerstvu i Nacionalnom programu integracije, a čiji je pregled jednom godišnje izlistan u Izveštaju o napretku. Tamo gde je moguće Radne grupe NKEU će se osvrtati na novi Ugovor o EU, Lisabonsku strategiju i ostale strateške prioritete i politike Evropske unije.

 

NKEU se usmerava na kvalitet donetih zakona, strategija i planova nego na prost broj, kao i što bi zadržao osnovnu funkciju – forum za javnu raspravu o najvažnijim ili često zanemarenim reformskim pitanjima na putu ka EU, kao i mehanizam za definisanje preporuka i predloga od strane civilnog društva i poslovnog sektora donosiocima odluka.

 

NK EU se sastoji od Predsedništva i Radne grupe. Radne grupe se sastoje od najmanje 40 članova, predstavnika svih zainteresovanih grupa (predstavnika državnih inicijativa, nevladinog sektora, profesionalnih udruženja, poslovnog sektora i drugih društvenih grupa) internog eksperta. Okvirna tema Radnih grupa je već definisana, a članovi će aktivno učestvovati u formulaciji podtema i predloga i preporuka koji će u formi kratkog predloga za praktičnu politiku (policy paper) biti distribuirani donosiocima odluka.

 

Radne grupe i teme po RG su:

 1. Demokratsko upravljanje
    Uzimajući u obzir najveći broj stalnih kritika i nedostataka u ispunjenju Političkih kriterijuma za
    članstvo u EU, Radna grupa će imati dve pod-teme:
 • Tema 1: Nezavisna tela i njihovo učešće u procesu pristupanja
U procesu transformisanja i reformisanja države, stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava, poštovanje i zaštitu manjina se čini najizazovnijim i najzahtevnijim zadatkom za nadležne, i za društvo takođe. Ovo su, s druge strane, takođe deo kriterijuma koje naša zemlja mora ispuniti na putu ka članstvu u EU. Kao što je pomenuto u Izveštaju o napretku 2010, okvirno izborno zakonodavstvo je delimično revidirano, ali „ustavne i zakonske odredbe koje nisu u saglasnosti sa evropskim standardima i dalje su na snazi“. One se odnose na kontrolu koju političke partije imaju nad mandatima poslanik i na mogućnost partija da arbitrarno određuju svoje poslanike, umesto da prate red kandidata kakav je na izbornoj listi. U praksi, pitanje partijske kontrole nad mandatima poslanika utiče negativno na predstavničku ulogu Parlamenta.
 • Tema 2: Nezavisna/regulatorna tela i njihova uloga u pretpristupnom procesu – iskustva regiona i zemalja članica EU
Kapacitet i funkcionisanje nezavisnih i regularnih tela je od izuzetne važnosti za adekvatno reformisanje javne administracije. Promovisanje komunikacije i saradnje između skupštinskih odbora, nezavisnih državnih institucija, i javnosti, kako su kapacitet i funkcionisanje nezavisnih i regulatornih tela od ključnog značaja za adekvatan nadzor Vlade. Otkada novi Poslovnik Narodne Skupštine Republike Srbije definiše mehanizme saradnje između Narodne Skupštine i nezavisnih institucija, potrebno je dalje unapređenje pravnog okvira i jača posvećenost poštovanju mandata nezavisnih regulatornih tela, kao i obezbeđivanje adekvatnih resursa. Biće predstavljena neka od iskustava zemalja regiona u pružanju odgovarajućeg okvira i okruženja za rad nezavisnih i regulatornih tela i njihovih odnosa sa Parlamentom.
 
Ekspert Radne Grupe: Vladimir Goati
 

Aktivnosti:

 • Formiranje Radnih grupa
 • Definisanje agende i precizne metodologije svake Radne grupe u saradnji sa internim ekspertima
 • Organizacija najviše dva ciklusa zasedanja maj-juli, septembar-novembar
 • Priprema i izrada analize i preporuke za svaku temu, zasedanje
 • Distribucija preporuka
 • Promocija i zagovaranje preporuka

 

Vremenski okvir:
Februar - novembar 2011. godine

 

Projekat sprovodi Evropski pokret u Srbiji

 

Projekat finansiraju Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju

 

Projekat podržava Narodna skupština Republike Srbije

 

Više informacija o projektu možete naći na www.eukonvent.org

 


Organizator:

 


Partner:

 


 

Podrška projektu:

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

 

AKTIVNOSTI:

 

ARHIVA:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus