KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2010

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NK EU) je jedinstven projekat koji ima za cilj institucionalizaciju stalnog tela u okviru kojeg će se voditi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o budućem pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

 

Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta Srbije za proces EU integracije i stvaranje foruma za trajnu i javnu debatu o evropskoj budućnosti Srbije koja bi obuhvatila i regione u Srbiji. Jedan od ciljeva je i podsticanje otvorenog i transparentnog dijaloga između zainteresovanih strana tako što će im se obezbediti ekskluzivne i relevantne informacije od strane stručnjaka iz datih oblasti.

 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji deluje po principu partnerstva između državnog sektora, odnosno institucija direktno uključenih u proces pregovaranja i nedržavnog sektora odnosno nevladinih organizacija, političkih partija, akademske javnosti, privrednika, medija i šire javnosti.

 

Imajući u vidu sve zahtevnije naredne faze na putu Republike Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji NKEU 2010 bi upravo bio usmeren na praćenje sprovođenja prioriteta koji su jasno definisani u Evropskom partnerstvu i Nacionalnom programu integracije, a čiji je pregled jednom godišnje izlistan u Izveštaju o napretku. Takođe tamo gde je moguće Radne grupe NKEU će se osvrtati na novi Ugovor o EU, Lisabonsku strategiju i ostale strateške prioritete i politike Evropske unije.

 

NKEU 2010 bi se više usmerio na kvalitet donetih zakona, strategija i planova nego na prost broj, kao i što bi zadržao osnovnu funkciju – forum za javnu raspravu o najvažnijim ili često zanemarenim reformskim pitanjima na putu ka EU, kao i mehanizam za definisanje preporuka i predloga od strane civilnog društva i poslovnog sektora donosiocima odluka.

 

NK EU se sastoji od Predsedništva i 4 radne grupe. Radne grupe će se sastojati od najmanje 40 članova, predstavnika svih zainteresovanih grupa (predstavnika državnih inicijativa, nevladinog sektora, profesionalnih udruženja, poslovnog sektora i drugih društvenih grupa) i internog eksperta. Okvirna tema Radnih grupa je već definisana, a članovi će aktivno učestvovati u formulaciji podtema i predloga i preporuka koji će u formi kratkog predloga za praktičnu politiku (policy paper) biti distribuirani donosiocima odluka.

 

Radne grupe i teme po RG su:

 

 1. Demokratija i vladavina prava
  • Tema: Nezavisna tela i njihovo učešće u procesu pristupanja
 2. Regionalna saradnja i međunarodne obaveze
  • Tema: Od dobrosusedske do regionalne saradnje
 3. Infrastruktura
  • Tema: Neophodna infrastruktura za dobru upravu, razvoj i konkurentnost
 4. Ekologija
  • Primena (sprovođenje) propisa u oblasti životne sredine

 

Aktivnosti:

 

 • Formiranje Radnih grupa
 • Definisanje agende i precizne metodologije svake Radne grupe u saradnji sa internim ekspertima
 • Organizacija najviše dva ciklusa zasedanja maj-juli, septembar-novembar
 • Priprema i izrada analize i preporuke za svaku temu, zasedanje
 • Distribucija preporuka
 • Promocija i zagovaranje preporuka

 

Vremenski okvir:
Februar - Decembar 2010. godine

 

Projekat sprovodi Evropski pokret u Srbiji

 

Projekat finansiraju Fond za otvoreno društvo i Institut za održive zajednice

 

Projekat podržava Narodna skupština Republike Srbije

 

Više informacija o projektu možete naći na www.eukonvent.org

 


Organizator:

 


Partner:

 


 

Podrska projektu:

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

 

AKTIVNOSTI:

 

 

ARHIVA:

 

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus