KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

ŠKOLA EVROPSKE INTEGRACIJE 2014/2015

 

Region Zapadnog Balkana je po prvi put u poslednjih nekoliko decenija pokazao spremnost i strateško opredeljenje ka jednom zajedničkom cilju – evropskoj integraciji i pristupanju Evropskoj uniji (EU), koje podrazumeva i transformaciju političkog, ekonomskog, socijalnog i kulturnog okruženja tako da odgovara modernim evropskim društvima. Proces evropske integracije jeste u najvećoj meri strateški zadatak državne i javne uprave ali ne samo na centralnom već i na regionalnim i lokalnim nivoima, kao i velikog broja aktera civilnog društva. U svim fazama evropske integracije pokazuje se značajnim razumevanje i poznavanje obaveza i reformi na lokalnom nivou, osnaživanje aktera na svim nivoima i u svim sektorima. Imajući u vidu da se više od polovine evropskog zakonodavstva (acquis) sprovodi na lokalnom nivou, od ključne je važnosti pravovremeno i kvalitetno uključivanje lokalnih aktera u proces integracije u Evropsku uniju. To je posebno važno za Kosovo i sve etničke zajednice kako bi se obezbedilo bolje razumevanje i samim tim prihvatanje i sprovođenje standarda i reformi.
 
Kako bi politički i društveni akteri bili na smislen i kvalitetan način uključeni u proces EI i kako bi razumeli i sproveli reforme, neophodno je razviti sveobuhvatan programa i mogućnost za sticanje specifičnih znanja i veština. Kako su ovakva znanja slabo dostupna u redovnom obrazovnom programu na severu Kosova, a literatura o EU i posebnim politikama na lokalnim jezicima još uvek nedostaje, neophodno je razviti interaktivan i multisiciplinaran model Škole evropske integracije na severu Kosova, po ugledu na postojeće modele u Prištini, ali i u Crnoj Gori, Srbiji itd.
 
Obrazovanjem i uključivanjem izabranih lica sa svih nivoa vlasti i javne administracije ali i drugih relevantnih aktera iz oblasti civilnog društva, medija i-ili mladih lidera stvaraju se i realnije pretpostavke za boljim informisanjem, razumevanjem i podrškom procesu evropskih integracija i kod građana koja još uvek jeste izuzetno niska. Posebno sticanjem znanja i veština, razumevanjem regionalnih i evropskih tokova i trendova, politika i debata, stvaraju se preduslovi za bolje osmišljavanje i sprovođenje lokalnih ekonomskih i drugih politika, bolje programiranje i korišćenje pretpristupne pomoći EU, kao i unapređenje saradnje kako preko etničkih, administrativnih i državnih granica i barijera, tako i između različitih sektora.
 
Imajući to u vidu, Kosovska fondacija za otvoreno društvo, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i AKTIV-om, pokrenula je 2014. godine Školu evropske integracije za ključne aktere na severu Kosova. U 2015. godini, škola nastavlja svoj rad sa drugom ali i prvom generacijom polaznika.
 
Škola je namenjena službenicima javnih institucija i institucija lokalne samouprave, rukovodiocima organizacija civilnog društva, predstavnicima medija i poslovnog sektora, kao i studentima na Severnom Kosovu.
 
Program ŠEI će biti realizovan u toku 6 meseci, i to kroz prvi deo od maja do juna i drugi deo od septembra do decembra 2015. Predavanja u okviru škole će biti održavana u blokovima, jednom nedeljno, dva puta u mesecu. Odabrani polaznici Škole će dobiti znanje iz 4 programskih oblasti:
 • Uvod u institucije, procedure i pravo Evropske unije,
 • Politika proširenja Evropske unije,
 • Ekonomija Evropske unije,
 • Posebne politike Evropske unije.

Pored znanja o istorijatu, ideji, institucionalnom i pravnom okviru, aktuelnom procesu proširenja i ulozi EU na globalnom nivou, polaznici će savladati i specifične veštine kao što je pisanje projekata za EU fondove i dobiti savete za finansiranje i unapređenje sopstvenih unapred dostavljenih projektnih ideja na kojima će moći da rade nakon završetka dvodnevne obuke.

Takođe, 30 polaznika prve generacije škole će imati prilike da nadograde svoje znanje i praktične veštine kroz posebne obuke za prvu generaciju koje će biti organizovane jednom mesečno za vreme trajanja škole.

Program škole predviđa i određeni broj seminara koji će se održati u Severnoj Mitrovici i van nje, studijska putovanja i posete Beogradu i Prištini. Uz redovni program u okviru škole, biće organizovana i serija otvorenih predavanja i javnih debata eminentnih stručnjaka i zvaničnika EU namenjenih kako prvoj i drugoj generaciji škole, tako i široj javnosti.

Program Škole evropske integracije otvoren je uvodnim regionalnim seminarom koji je održan u Draču krajem aprila 2015. godine.

CILJ projekta je unapređenje znanja i razumevanja procesa evropske integracije, istorijata i načina funkcionisanja Evropske unije, procesa pridruživanja i pristupanja, instrumenata i politika EU.

Posebni ciljevi su: 
 • uspostavljanje multidisciplinarne Škole evropske integracije u Severnoj Mitrovici kao alternativnog centra znanja, obrazovanja i umrežavanja,
 • izgradnja kapaciteta ključnih aktera na severu Kosova o procesu evropske integracije, istorijatu, politikama, instrumentima podrške kroz Školu evropske integracije,
 • jačanje znanja i veština lokalnih lidera iz javne uprave, civilnog društva, preduzetnika i medija potrebnih za aktivno i uspešno učešće u procesu evropske integracije,
 • jačanje prekogranične i regionalne saradnje,
 • jačanje podrške procesu evropske integracije i reformama koje ovaj proces podrazumeva.
 
Krajnji korisnici programa Škole evropske integracije jesu građani severa Kosova i lokalna zajednica koja od boljeg poznavanja i unapređenih veština lidera u svojoj zajednici treba da ima brojne koristi.
 
 

TRAJANJE projekta: decembar 2014. - decembar 2015. godine.
 
 
 
Projekat se realizuje uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo.

 

 

 

Organizatori:

 

 

 

    


 

 


 

 

Podrška:

 

 

Kosovo Foundation for Open Society

 

 

 

 

 

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

 

DOKUMENTA:


AKTIVNOSTI:

 

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus