KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

ZAKONODAVSTVO I GRAĐANI: JAČANJE DEMOKRASTKIH INSTITUCIJA I CIVILNOG DRUŠTVA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

 

KRATAK PREGLED PROGRAMA

 

"Zakonodavstvo i građani: Jačanje demokrastkih institucija i civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana" je trogodišnji program osmišljen kako bi pomogao Parlamentima i nevladinim organizacijama da poboljšaju funkcionisanje demokratskih institucija i učešće civilnog društva u procesu donošenja odluka. Ovaj program teži da pomogne zemljama zapadnog Balkana u teškom procesu tranzicije. Međuetničke tenzije, ektremno desničarske političke orijentacije, korupcija i organizovani kriminal i dalje predstavljaju glavne prepreke izgradnji demokratskih institucija. Ovaj program će se sprovoditi u zemljama regiona individualno ali u isto vreme će se potencirati značaj regionalne transparentnosti i komunikacije u cilju efikasnog demokratskog razvoja. Regionalna komponenta je od velikog značaja za uspeh programa, a zasnovana je na ideji da je stvaranje stabilne južne granice od vitalnog značaja za budućnost Evrope.

 

 

UČESNICI

 

Program okuplja poslanike kao i osoblje Parlamenta i predstavnike organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore i Kosova. Učestvovaće i poslanici iz Parlamenata Holandije i drugih evropskih država. Naglasak će biti na jačanju jedinstvene razmene pravih, praktičnih informacija sa težištem na konkretne probleme i alternativna rešenja.

 

 

AKTIVNOSTI

 

Program uključuje: Stalnu konferenciju predstavnika Parlamenata i NVOa jednom godišnje na kojoj će učesnici izneti svoje ideje i ponuditi rešenja za prevazilaženje gorućih probleme u regionu; regionalne stolove dva puta godišnje; i trilateralnu razmenu koju sačinjavaju posete timova sačinjenih od predstavnika Parlamenata i civilnog društva dve zemlje trećoj. Raspored aktivnosti uključuje:

 

 • Stalna konferencija parlamenata i nevladinih organizacija
  Stalna konferenicija će biti organizovana jednom godišnje u jednoj od zemalja u okruženju. Ova konferencija će okupiti regionalne timove poslanika i predstavnika NVOa kako bi izneli svoje ideje i ponudili rešenja za prevazilaženje gorućih probleme u regionu kao što su uloga parlamenta i građana u procesu EU integracija, uloga parlamenta i civilnog društva u monitoringu izvršne vlasti, sprovođenja zakona i izgradnje kapaciteta i utvrđivanje minimuma potrebnih kriterijuma u saradnji Parlamenata i civilnog društva.
 • Regionalni okrugli sto
  Regionalni okrugli sto će biti održan u pograničnom/glavnom gradu jednih od ciljnih zemalja dva puta godišnje. Međuetničko i regionalno učešće je ključno za uspeh okruglog stola. Teme okruglog stola će ukjljučivati sva goruća pitanja regiona kao što su demokratizacija političkih partija, učešće žena u strukturama vlasti, funkcionisanje Parlamenata, predstavljanje nevladinih organizacija, finansiranje političkih partija i referenduma.
 • Trilateralna regionalna razmena
  Trilateralnu regionalnu razmenu čine posete timova sačinjenih od predstavnika parlamenata/civilnog društva dve zemlje trećoj. Regionalne razmene će razmatrati pitanja od zajedničkog interesa uključenih strana kao što su pomiremnje, međuetnička saradnja, povratak izbeglica i prava nacionalnih manjina.
 • Sastanci članova nacionalnih timova
 • Članovi nacionih timova će se redovno okupljati kako bi utvrdili i pratili implementaciju programa. Nacionalni timovi će preuzeti odgovornost pri izboru ključnih tema, određivanju prioriteta, obezbeđivanju uravnoteženog učešća u regionalnim aktivnostima i pripremi materijala.
 • Stručne posete mladih lidera
  Poslanici u zemljama zapadnog Balkana, naročito mladi lideri, će imati magućnost da na profesionalnom i ličnom nivou prošire svoje obrazovanje i poznavanje medjunarodnih odnosa i definisanja politike. profesionalnu i ličnu. EWPPP će obezbediti manje školarine za odabrane predstavnike Parlamenata/NGO sektora iz zemalja učesnica u programu za kratke stučne posete akademskim institucijama u Holandiji.

 

 

PARTNERI U SPROVOĐENJU PROGRAMA

 

Partneri EWPPPu na implementaciji programa Zakonodavstvo i građani su Parlamenti zemalja zapadnog Balkana i sledeće lokalne nevladine organizacije.:

 

Albanski centar za ljudska prava (ACHR), Centri civilnih inicijativa (CCI) u Bosni i Herzegovini, Kosovski Institut za politička istraživanja i razvoj(KIPRED), Centar za strateška istraživanja i dokumentovanje (FORUM) u Makedoniji, Centar za demokratsku tranziciju (CDT) u Crnoj Gori i Evropski pokret u Srbiji (Emins).

 

Fondacija Istok - Zapad, projekat parlamentarne prakse (EWPPP)

 

Fondacija je odgovorna za vođenje finansija, organizaciono i administrativno upravljenje projektom, za koordinaciju rada pojedinaca i udruženja uključenih u razvoj programa, implementaciju i evaluaciju. U program je uključena široka mreža savetnika i konsultanata kako bi pomogli u implementaciji. EWPPP je osnovan 1990 zajedničkom inicijativom Evropske kulturne fondacije iz Holandije i Ford Foundacije (USA). EWPPP je u januaru 1995 postao nezavisna fondacija prema holandskom zakonodavnom sistemu.

 

 

CILJEVI

 

Cilj EWPPP-a je da doprinese stabilnosti Evropskog regiona u celosti podrškom i jačanjem vodećih demokratskih institucija - Parliamenata - koji se suočavaju sa ogromnim izazovima u procesu demokratizacije, političke, socijalne i ekonomske tranzicije. EWPPP koncentriše svoje napore na jačanje palamentarne demokratije u istočno/jugoistočnoj Evropi i Evro-Aziji; ohrabruje razvoj stabilizacije demokratske kulture u zemljama u kojima deluje; razvija komunikaciju između članova državnih Parlamenata u okviru Evropskih integracija; i promoviše saradnju između Parlamenata i civilnog društva.

 

 

GEOGRAFSKI OKVIR

 

Rasprostranjenost EWPPP i fleksibilna strategija su rezultirali značajnim proširenjima okvira rada programa tokom vremena kao i povećanjem broja parlamenata uključenih u programe i obimom obuhvaćenih pitanja. Program je od svog osnivanja 1990. organizovao brojne programe koji uključuju poslanike i osoblje parlamenata iz: Albanije, Jermenije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke Republike, Estonije, Gruzije, Mađarske, Kazahstana, Kirgistana, Latvije, Litvanije, Makedonije, Moldavije, Poljske, Rumunije, Ruske Federacije, Srbije i Crne Gore, Kosova, Slovačke, Slovenije, Tadžikistana i Ukrajine.

 

 

PRISTUP

 

EWPPP implementira nacionale, regionalne i međunarodne programe za poslanike i osoblje Parlamenata iz istočne/jugoistočne Evrope i EvroAzije. Programi, nepartijski u pristupu i raznovrsni po strukturi učesnika, se fokusiraju na načine na koje Parlamenti mogu da razmatraju razna pitanja - politička, organizaciona, proceduralna.

 

 

ODBOR POVERILACA

 

 • Niek Biegman (Predsedavajući) (Holandija), Ambasador, Stariji predstavnik NATOa, Skopje, Makedonija
 • J.J.N. Rost Onnes (Poverilac) (Holandija), Savetnik Upravnog odbora ABN AMRO Banke
 • Raymond Georis (Sekretar) (Belgija), Upravni direktor, Mreža evropskih fondacija za inovativnu saradnju

 

 

NADOZRNI ODBOR

 

 • Bert Koenders, Predsedavajući; Član Parlamenta, Holandija
 • Malcolm Bruce, Član donjeg doma, Velika Britanija
 • Fatmir Mediu, Član Parlamenta, Albanija
 • Vladimir N. Podoprigora, Zamenik gradonačelnika Novgoroda, Ruska Federacija
 • Zoran Sapuric, Član Parlamenta, Makedonia
 • David Skaggs, Izvršni direktor Centra za demokratiju i građanstvo, Stručni odbor u Vladi u Vašingtonu, D.C., Kongresmen (1987-1999), SAD
 • József Szájer, Član Parlamenta, Mađarska

 

 

SEKRETARIJAT

 

 • Jill Adler (Direktor), Aurela Isufi (Vođa programa), Elena Subbotina (Program administrator), Renée Vassilos (Program administrator), Erwin Nijholt (Finansijski administrator)

 

 


Organizator:

 


Donator:

 


 


 

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

DOKUMENTI:

AKTIVNOSTI:

ARHIVA:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus