KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Pogledajte sve projekte

VODIČ KROZ STRATEGIJU EVROPA 2020

Evropа 2020 je novа strаtegijа EU koja ima za cilj ekonomski rаzvoj EU zasnovan na znanju uz očuvanje životne sredine, visok nivo zаposlenosti, produktivnosti i socijаlne kohezije. U cilju obezbeđenja da svаka zemlja člаnica EU primenjuje strаtegiju Evropa 2020 nа nаčin koji je najprikladniji za svaku zemlju ponaosob, ključni prioriteti strategije Evropa 2020 na nivou EU su prevedeni nа nаcionаlne ciljeve koji svaka zemlja članica treba da postigne.

EVROPSKI POKRETI ZA JAČANJE PANEVROPSKOG CIVILNOG DIJALOGA

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Međunarodnim evropskim pokretom i uz podršku Fonda za otvoreno društvo, organizuje sastanak Veća članova Međunarodnog evropskog pokreta 27. maja i javnu debatu o Procesu proširenja EU 28. maja 2011. godine.

E, MOGU I JA! 2010

Projekat je sastavni deo procesa implementacije Nacionalne strategije za mlade koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Nastao je na osnovu rezultata istraživanja koja su pokazala da „kod mladih postoji vera da će uskoro biti bolje, odnosno nada i optimizam, ali je spremnost na lični angažman da bi se to ostvarilo mnogo manja“. Otuda je osnovni cilj projekta podsticanje mladih na aktivno učešće u društvu, što je u skladu sa ciljevima Strategije.

MREŽA ZA RAZVOJ INOVATIVNOG SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA (ISEDE - NET)

Projekat „Mreža za razvoj inovativnog socijalnog preduzetništva“ je osmišljen sa ciljem da pomogne razvoju socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva u regionu jugoistočne Evrope i da podstakne konkurentnije tržište zapošljavanja i socijalne kohezije u Evropi.

REGIONALNA SARADNJA I EVROPSKE INTEGRACIJE

Regionalna saradnja zemalja Zapadnog Balkana je jedan od najbitnijih procesa u ovom post-konfliktnom regionu, čije unapređenje zahtevaju potrebe građana zemalja regiona, ali je istovremeno i jedan od najvažnijih uslova na putu ka članstvu u EU.

VODIČI KROZ EVROPSKE POLITIKE

Osnovni cilj projekta je priprema i prezentacija osnovnih elemenata trenutne evropske legislative iz određenih oblasti. Biće priređeno 5 vodiča kroz evropske politike, i to: Poljoprivreda, Zaštita životne sredine, Trgovina, Pravosuđe, slobode i bezbednost i Energetika.
 

SARADNJA PARLAMENATA I NEZAVISNIH TELA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Inicijativa „Jačanje saradnje parlamenata i nezavisnih tela u Jugoistočnoj Evropi“ pokrenuta je sa ciljem da dǎ doprinos unapređenju saradnje parlamenata i nezavisnih tela u zemljama regiona jugoistočne Evrope i u okviru predsedavanja Srbije Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSJIE).

EVROPA U ŠKOLI

Ujedinjenje Evrope bazira se na volji njenih građana. Od vitalnog je značaja da mladi ljudi koji će uskoro postati odgovorni građani razviju svest o Evropi. Aktivnosti takmičenja Evropa u školi pomaže mladim ljudima u sticanju znanja o procesu evropske kooperacije i integracije i da na taj način shvate važnost evropske ideje.

TALASI DEMOKRATIJE 2010

Mladi predstavljaju važnu kategoriju građana, jer su budući nosioci razvoja i promena u jednom društvu. Zbog toga je neophodno posvetiti pažnju njihovim potrebama, stavovima i željama. Način realizacije pomenutog podrazumeva uključivanje u proces donošenja odluka i kreiranja budućnosti zajednica u kojima žive

ТRАNSPАRЕNTNО KОRIŠĆЕNJЕ PRЕTPRISTUPNIH FОNDОVА EU U SRBIЈI

Izgrаdnjа аdministrаtivnе infrаstrukturе u prеtpristupnоm pеriоdu оd izuzetnog je znаčаја zа zеmlјe koje se nalaze u procesu pridruživanja Еvropskoj uniji, jer je dobra administracija preduslov еfikаsnоg uprаvlјanja finansijskim sredstvima iz prеtpristupnih fоndova, ali i upravljanja strukturnim fоndоvima kasnije, kаdа zemlja pоstаne člаnica EU. Instituciјe i stručni kadar kојi sе bаvi prоgrаmirаnjеm, implеmеntаciјom i еvаluаciјom fоndоvа ЕU, prеdstаvlјајu klјučne rеpеre аpsоrpcionih kаpаcitеtа pојеdinе držаvе i оni su pоkаzаtеlјi sprеmnоsti te zеmlје da dоdеlјеna srеdstvа efektivno i еfikаsnо iskoriste.



23456789101112 Idi na stranu:




 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus