KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Završeni projekti

INVESTIRANJE U EVROPSKU BUDUĆNOST ZAPADNOG BALKANA

Jednodnevnom konferencijom stručnjaka, kreatora politika i poslovne zajednice diskutovaće se o ulozi, direktnoj koristi i transformativnoj snazi Evropske investicione banke u procesu evropskih integracija. Diskusije će obuhvatiti opšte teme političkog konteksta, tri stručna panela i završni panel sa zaključcima za javnost u regionu Zapadnog Balkana.

 

PROMENE USTAVA NA PUTU DO EVROPSKE UNIJE

EPuS nastavlja sa naporima da se pojača debata o ustavnoj reformi u svetlu pregovora o pristupanju EU. Rezultati najnovijih istraživanja stručnog tima okupljenog od strane EPuS-a biće testirani kroz seriju stručnih i široko participativnih diskusija u univerzitetskim centrima u Srbiji. Debate će okupiti predstavnike stručne javnosti, odlučioce i predstavnike organizacija civilnog društva. Komentari prikupljeni na debatama poslužiće kao osnova za definisanje pozicionog papira EPuS-a namenjenog kreatorima politika i donosiocima odluka.

PUTUJEMO U EVROPU 2017

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Fondacijom Robert Boš i Balkanskim fondom za demokratiju, raspisuje konkurs pod nazivom "Putujemo u Evropu" za studente završnih godina (osnovnih i master studija) i apsolvente fakulteta univerziteta u Srbiji. Projekat Putujemo u Evropu nastao je iz želje da se mladim i obrazovanim građanima Srbije pruži mogućnost da upoznaju raznovrsno kulturno nasleđe i tradicije koje krase evropske zemlje, kao i zajedničke evropske vrednosti koje ih povezuju. 

ŠKOLA EVROPSKIH INTEGRACIJA 2017

Kako bi lokalni politički i društveni akteri sa  severa Kosova* bili na smislen i kvalitetan način uključeni u proces evropskih integracija i kako bi razumeli i sproveli reforme, Kosovska fondacija za otvoreno društvo u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i NVO AKTIV-om, organizuje Školu evropskih integracija za ključne aktere na severu Kosova*. Škola evropskih integracija je namenjena službenicima javnih institucija i institucija lokalne samouprave, rukovodiocima organizacija civilnog društva, predstavnicima medija i poslovnog sektora, kao i studentima na severu Kosova*. 

UMREŽAVANJEM KA OSNAŽIVANJU

Povezivanje, saradnja, uključenost i umrežavanje na svim nivoima i sa svim zainteresovanim stranama, u današnjem povezanom svetu, uslovi su za rast i uspeh za sve pravne subjekte i preduzeća, a posebno za ona koja imaju zadovoljenje nekog društvenog cilja u svom opisu. Prepoznavanje zajedničkih interesa je predusov i jedini način da udruživanje bude korisno i svrsishodno osnaživanju uticaja ovih preduzeća u društvu. Iz tog razloga, Evropski pokret u Srbiji formira radnu grupu koja će stvoriti smernice za bolje uvezivanje i umrežavanje aktera u sektoru socijalnog preduzetništva u Srbiji. 

 

 
EVROPSKE PRIČE

Prirodna saradnja Evropskog pokreta u Srbiji i EU info centra u Beogradu započela je 2016, godine i nastavljena i u 2017. godini ciklusom zajedničkih javnih događaja "Evropske priče". Debate su osmišljene tako da ukažu na zapostavljene aspekte evropskih integracija koji međutim imaju direktan uticaj na živote građana, privredu, i reformske procese u Srbiji. 

OTVORENO O POLITICI RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI

Vlada Republike Srbije je predvidela i najavila veliki broj programa koji treba da doprinesu jačanju preduzetništva u narednom periodu. Zbog toga je 2016. godina, sa stanovišta države, proglašena Godinom preduzetništva. Važan segment ovog procesa je uključivanje privrede u kreiranje politika i programa, kao i praćenje efekata programa. Da li Vlada Republike Srbije kreira uslove i obezbeđuje podsticaje za razvoj preduzetništva je pitanje kojim se bavi ovaj projekat. Odgovor iz ugla civilnog društva biće formulisan u vidu predloga praktične politike. Preporuke su rezultat analize dokumenata strateškog okvira kojim je politika definisana, svih programa za podsticaj razvoja preduzetništva i rezultata odnosno kvantitativnih pokazatelja razvoja preduzetništva.

IMAM PRAVO DA ZNAM O EU

Aktivnosti na projektu "Imam pravo da znam o EU" treba da uključe mlade i širu javnost u Srbiji u diskusiju o procesu pristupanja Evropskoj uniji, trenutnoj poziciji Srbije, evropskim vrednostima i standardima, kao i drugim značajnim pitanjima koja proizlaze iz usklađivanja u različitim pregovaračkim poglavljima. 

V4 - PODRŠKA STRATEGIJI ZAGOVARANJA EVROPSKIH INTEGRACIJA ZAPADNOG BALKANA

Cilj projekta je razvoj zajedničke strategije za zagovaranje država Zapadnog Balkana radi efikasnijeg i bržeg proširenja EU ka ovom regionu. Strategija će sadržati praktična uputstva za nacionalne administracije i organizacije civilnog društva sa namerom da se ojačaju njihovi kapaciteti za javno zagovaranje u smislu boljeg argumetovanja i isticanja prednosti proširenja EU na države Zapadnog Balkana. Time bi se ublažili efekti tzv. „zamora proširenja“ EU i doprinelo stvaranju pozitivne slike o državama Zapadnog Balkana među briselskim institucijama, a naročito među političkom elitom i građanima u prestonicama država Višegradske grupe (koje su ujedno i članice EU). Svakako, zagovaračke aktivnosti su usmerene i prema državama Zapadnog Balkana. Projekat se realizuje u periodu od oktobra 2015 do marta 2017. Podržan je od strane Međunarodnog Višegradskog fonda i Fonda Nemački Pakt za stabilnost.

VIŠE ZAJEDNICE U BIZNISU

Uspeh regionalne konferencije “Biznis za dobrobit zajednice”, interesovanje medija i javnosti koje je uveliko prevazišlo očekivanja, potvrdili su još jednom da je potreba za inovativnijim, pravednijim i održivijim poslovanjem i te kako prisutna, Poteškoće s kojima se socijalna preduzeća susreću, delimično je moguće prevazići kroz podizanje svesti  javnosti o mogućnostima i potencijalu jednog ovakvog ekonomskog modela u našoj sredini. Projekat Više zajednice u biznisu, koji podržava Hajnrih Bel fondacija, je deo ovih napora i potrebe da se stečeno iskustvo, znanje i sposobnosti stave u službu onih kojima je najpotrebnije: socijalnim preduzetnicima, kako onima koji se manje ili više svesno bave aktivnostima koje spadaju u ovaj domen, tako i onima čije bi ideje mogle lako da se pretvore u preduzetničke aktivnosti sa socijalnim karakterom i impaktom.123456 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus