KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Evropske aktuelnosti 

Trendovi, istraživanja i debate

 

 

 


 

 

Najave
Pogledaj sve događaje

Neophodnost izmene odredaba Ustava Srbije o načinu njegove promene u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji

10.05.2017

 

Iskustva članica Evropske unije pokazuju da je u procesu pregovaranja o članstvu i pristupanja EU neminovna promena ustava. Štaviše, ustavi nekih zemalja su se u tom procesu menjali više puta. Promene su se odnosile kako na uvođenje tzv. integrativnih klauzula u nacionalne ustave, tako i na izmene pojedinih odredaba ustava koje su bile potrebne radi njihovog usklađivanja sa obavezama iz članstva u EU. Pored toga, i nakon prijema u članstvo, zbog promena u funkcionisanju EU, može nastati potreba da se izmeni ustav države članice. Slično se može očekivati i u slučaju našeg ustava.


Ustav Republike Srbije predviđa složenu proceduru promene, što ga svrstava u grupu tzv. čvrstih ustava. Za promenu većine odredaba njegovog normativnog dela, kao i za promenu preambule, dva puta je potrebno obezbediti dvotrećinsku većinu poslanika Narodne skupštine (za usvajanje predloga za izmenu i za usvajanje same izmene), kao i potvrdu na referendumu od većine birača koji izađu na referendum (član 203 Ustava). Prirodno, referendum bi bio potreban i u slučaju usvajanja potpuno novog teksta Ustava.U slučaju neusvajanja predloga za izmenu, predviđeno je da se promeni Ustava po pitanjima iz tog predloga ne može pristupiti u narednih godinu dana.


Imajući u vidu identifikovanu potrebu promene, sa jedne, i karakteristike postupka za promenu Ustava, sa druge strane, može se reći da će otežani način promene usporiti proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kao i eventualne izmene Ustava koje će biti potrebne nakon prijema u članstvo EU. Na trajanje tog procesa svakako će uticati najmanje dva ustavna i jedan referendum o članstvu u EU. Dodatno, svaki neuspeli pokušaj ustavnih izmena (u skladu sa sadašnjim odredbama o reviziji) značio bi još po jednu godinu više.


Zbog toga se u ovom izveštaju, na osnovu analize ustavnih odredaba i dosadašnjih iskustava u vezi sa ustavnim revizijama, kao i analize ustava zemalja članica EU, daju predlozi za izmenu odredaba Ustava o njegovoj promeni.


U sagledavanju reforme Ustava treba imati u vidu i njenu dinamiku. Potreban je sveobuhvatni plan ustavne reforme koji bi uključio sve potrebne, odnosno planirane izmene. Treba voditi računa o ostvarljivosti plana, odnosno trajanju reforme, posebno u svetlu složenosti postupka za promenu ustava.


Pitanje načina promene ustava trebalo bi razmatrati pre pokretanja postupka promene različitih delova ustava ili najkasnije zajedno sa diskusijom o promeni drugih delova ustava.Tačnije, ustavne odredbe o reviziji trebalo bi izmeniti pri prvoj sledećoj reviziji, bilo da ona bude totalna (ako se prihvati stanovište da je potrebno izmeniti ceo Ustav, bez obzira na pristupanje EU, kao što je izneto u stručnim analizama) ili parcijalna. Ovaj izveštaj pisan je sa ciljem da blagovremeno podstakne raspravu o ovoj temi.

 

Preuzmite celokupan tekst

 

 

Istraživački forum - početna strana>>


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus