KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Evropske aktuelnosti 

Trendovi, istraživanja i debate

 

 

 


 

 

Najave
Pogledaj sve događaje

Podsticajne politike za snažniji sektor socijalnog preduzetništva

20.03.2017

Socijalna preduzeća karakteriše prihodovanje od prodaje roba ili usluga, ekonomska aktivnost, u formi značajne društvene inovacije i reinvestiranja profita sa namerom da doprinose društvenom cilju. Socijalno preduzetništvo u Srbiji čine organizacije različitih pravnih formi, misija, ciljeva, usmerene na različite ciljne grupe. Ove forme preduzeća imaju značajnu ulogu posebno u sektoru socijalnih usluga, kao pružaoci, i u radnoj integraciji, tj. zapošljavanju, višestruko marginalizovanih grupa stanovništva (poput bivših osuđenika, ovisnika, migranata, itd.).Sektor socijalnog preduzetništva započeo je formiranje tokom protekle decenije u Srbiji. Međunarodna donatorska zajednica, zajedno sa domaćim civilnim sektorom bila je jedan od najznačajnijih promotera ovog koncepta. Proces evropske integracije podstakao je brojne inicijative u sektoru socijalnog preduzetništva, pre svega kroz finansijsku podršku.Učešće socijalnih preduzeća u oblasti privrede je skromno, kao i njihov uticaj u društvu. Brutо domaći proizvod koji su socijalna preduzeća ostvarila 2012. godine je 6.819,2 miliоnа dinаrа, štо je činilo 0,2% BDP-а Rеpublikе Srbiје te gоdine. Ekonomski uticaj ovih preduzeća je slab, ne samo u odnosu na druge sektore u Srbiji već i u poređenju sa doprinosom koji ova preduzeća imaju u evropskim državama. Doprinos socijalne ekonomije u ukupnom BDP-u EU je oko 11%. U sеktоru sоciјаlnih prеduzеćа bilо је zаpоslеnо 10.326 licа, što je činilо 0,6% оd ukupnоg brоја zаpоslеnih u Srbiji, što znači da ovaj sektor mobiliše mali broj radno sposobnog stanovništva, u poređenju sa 6,5% radne snage u EU-27. Pоrеd licа kоја su plаćеnа zа svој rаd, sеktоr sоciјаlnih prеduzеćа аngаžоvао је 23.836 vоlоntеrа.Skroman ekonomski i društveni uticaj socijalnih preduzeća je posledica iznad svega nepodsticajnog okruženja u kome deluju socijalna preduzeća. Okruženje socijalnih preduzeća čini skup raspoloživih resursa koji utiču na uspeh ostvarenja njihovog društvenog cilja – rešavanje određenih problema u lokalnoj zajednici. Najznačajniji resursi za socijalna preduzeća jesu ljudi i mreže. Još jedan značajan resurs je pravno-institucionalni okvir, od kog posebno zavisi uspešnost upotrebe prethodno spomenutih resursa, direktno i indirektno vezanih za jedno socijalno preduzeće. Što je okruženje osetljivije, fleksibilnije i otvorenije za rešavanje lokalnih problema, u toj meri je veća šansa da socijalna preduzeća uspešno deluju u zajednici.Kako je okruženje socijalnih preduzeća u Srbiji neadekvatno uređeno i nije dovoljno stimulativno, akteri koji deluju u sektoru imaju ograničen domet delovanja. Osim socijalnih preduzeća, koje karakteriše snažna motivacija, ali često i odsustvo adekvatnih upravljačkih veština, organizacije civilnog društva koje se bave zagovaranjem u ovoj oblasti čine značajan resurs socijalnih preduzeća. Pored poznavanja politika, ove organizacije, poput onih udruženih u Koaliciji za razvoj socijalnog preduzetništva, pružaju finansijsku podršku i podršku u vidu razvoja znanja i veština i u zagovaranju podsticajnijeg okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva. Ostali bitni akteri su organi javne uprave (nacionalne, regionalne i lokalne institucije), finansijske institucije i privreda. Njihov zadatak je da kreiraju podsticajne politike, mapiraju potrebe, osmišljavaju mere podrške (finansijske ili nefinansijske prirode), kao i da podstiču saradnju različitih subjekata kako bi se podstakla proizvodnja dobara i usluga, a time uticalo na razvoj ekonomskog i socijalnog kapitala. Javne institucije u Srbiji karakteriše nedovoljno poznavanje koncepta i prakse, a ukoliko su i upoznati, ne prepoznaju način da doprinesu sektoru i najčešće ga smatraju instrumentom za smanjenje nezaposlenosti. Privatni sektor (finansijske institucije i preduzetnici), s druge strane, slabo poznaju socijalno preduzetništvo, a takođe bi mogli biti uključeni u razvoj sektora kroz proizvodnju i prodaju usluga i roba u saradnji sa socijalnim preduzećima.Da bi se osnažio uticaj socijalnih preduzeća, i društveni i ekonomski, neophodno je urediti i unaprediti okruženje. Usled toga što pravni i institucionalni aspekt okruženja u velikoj meri utiče na kreiranje i finansijskih instrumenata, potpore za razvoj socijalnog preduzetništva, rad je usmeren na analizu javne politike u ovoj oblasti, a zaključci na njihovo unapređenje.

 

 

 

Preuzmite celokupan tekst

 

 

Istraživački forum - početna strana>>


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus