KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA
UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA

 
Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji, usvojena u aprilu 2009, predstavlja politički okvir, dok stvarnu primenu predstavlja Akcioni plan za njeno sprovođenje za period 2009–2011. godine.
 
Piše: Petar Antić
 

Akcioni plan Ministarstva za ljudska i manjinska prava (MLJMP) obezbeđuje detaljne mere i aktivnosti i navodi finansijske potrebe za period 2009–2011. i opisuje odgovornosti vlasti na centralnom, pokrajinskom i opštinskom nivou. MLJMP razvilo je trogodišnji program inkluzije Roma na osnovu Strategije i Akcionog plana, koristeći pristupe javne politike, kao što su Programski i Pristup zasnovan na dokazima.
 
Vlada je oformila Kancelariju za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u okviru MLJMP, kao i Savet za poboljšanje položaja Roma u cilju obezbeđivanja koordinirane javne politike.
 
Pet ministarstava je zaposlilo savetnike za inkluziju Roma, u 55 opština rade koordinatori za romska pitanja i 55 pedagoških asistenata, kao i 60 romskih medijatorki u zdravstvu. Narodna skupština je usvojila nekoliko zakona važnih za integraciju Roma, kao što su Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o socijalnom stanovanju, Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja, Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.
 
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je od posebnog značaja budući da donosi sistemske promene, kao što su inkluzivno obrazovanje, ukidanje procesa kategorizacije za smeštaj dece u specijalne škole, poziciju pedagoškog asistenta. U oblasti obrazovanja u toku školske 2010/2011. godine putem mera afirmativne akcije 250 učenika je upisano u srednje škole.
 
Inkluziju Roma je stavljena u prvi plan i u drugim Vladinim dokumentima, kao što su Strategija za smanjenje siromaštva, Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti i Nacrt Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti, kao i Nacionalni akcioni plan za zapošljavanje, ali i uopšte u programima socijalne inkluzije u zapošljavanju, obrazovanju i socijalnoj zaštiti koji se odnose na ranjive grupe.
 
Vlada Republika Srbija izdvaja trenutno pet miliona evra godišnje za inkluziju Roma, dok Instrumenti pretpristupne pomoći (IPA) obuhvataju za period 2007–2010. projekte koji se bave Romima ukupnim budžetom sa više od 40 miliona evra.
 
Uz podršku agencija za razvoj i organizacija kao što su Fond za obrazovanje Roma (REF), Misija OEBS-a i UN organizacija, nekoliko uspešnih projekata je realizovano, posebno u oblasti obrazovanja (na primer romski asistenti u nastavi – pedagoški asistenti), zdravstva (kao što su romske zdravstvene medijatorke), kao i izgradnje kapaciteta, ali i u saradnji sa UNHCR projekti namenjeni interno raseljenim licima i povratnicima. Vlada je podržala i organizovanje izbornog procesa za Nacionalni savet romske nacionalne manjine.
 
Srbija je jedna od osnivača Dekade inkluzije Roma, inicijative (u međuvremenu) 12 evropskih zemalja koja ima za cilj premošćivanje jaza između Roma i neroma, posebno u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i stanovanja. Republika Srbija je 2008/2009. predsedavala Dekadom, promovišući, između ostalog, razvoj evropske romske politike i pristup zemalja koje nisu EU članice fondovima Evropske unije za programe čiji je cilj poboljšanje socioekonomskog položaja Roma.
 
Srbija, najzad, podržava aktivnosti platforme Evropske unije za inkluziju Roma i zalaže se za puno učešće zemalja u procesu pristupanja Platformi za inkluziju Roma. Srbija posebno promoviše uvođenje namenskih sredstava za Rome u postojeće instrumente Evropske unije, stvaranje zajedničkog regionalnog pristupa romskoj inkluziji u zemljama Zapadnog Balkana, uvođenje robusne koordinacije i mehanizama praćenja, kao i facilitaciju procesa naučenih lekcija Dekade inkluzije Roma koja može da bude korisna za politike EU prema Romima.
 
Najnovija aktivnost naše zemlje je predstavljanje predloga buduće saradnje na regionalnom nivou u Evropi na Drugom samitu Roma Evropske unije u Kordobi, u Španiji, u aprilu 2010. godine.
 
Autor je pomoćnik ministra
za ljudska i manjinska prava

 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus